OK24

Mona Striib og Michael Ziegler mødtes for første gang i dag i regi af OK24-forhandlignerne. Men det er kun halvanden uge siden, de skiltes efter trepartsforhandlinger om mange af de samme emner.

OK24: Målet er lønstigninger over 10 procent på to år

Arbejdsgivere og arbejdstagere på det kommunale område er enige om, at OK24 skal styrke rekruttering og fastholdelse i kommunerne. Lærerforeningen vil fokusere på løn og lærermangel i forhandlingerne.

Publiceret Senest opdateret

Danmark har haft en inflation, der ikke er set højere i 40 år, siden den gældende overenskomst blev indgået. Samfundsøkonomien er god. Og der er en kæmpe udfordring med at rekruttere og fastholde medarbejdere til de kommunale vefærdsopgaver. 

På den baggrund lægger formanden for de kommunalt ansattes forhandlingsfælleskab Mona Striib op til, at OK24-forhandlingerne skal ende med et 'to-cifret forhandlingsresultat, hvor 0'et helst skal komme efter kommaet' - altså mindst 11 procent på de to år, som overenskomsten forventes at skulle løbe.

KL: Samfundsøkonomisk ansvarlig OK

I dag mødtes hun kortvarigt med modparten, topforhandler for de kommunale arbejdsgivere siden 2011 Michael Ziegler i forbindelse med, at de to udvekslede overenskomstkrav. Og Michael Ziegler ville ikke tale procenter med pressen:

"Vi forhandler en samfundsøkonomisk ansvarlig overenskomst", gentog han på spørgsmål om rammen. 

OK24-krav

Generelle krav, som er udvekslet på det kommunale arbejdsgiverområde:

Specielle krav på Lærernes Centralorganisations område:

Ovenpå trepartsaftalen fra 4. december, der giver 6,8 milliarder kroner i ekstra lønmidler til udvalgte grupper, samlede pressens interesse sig naturligt om, hvordan Forhandlingsfællesskabet holder sammen på arbejdstagersiden, når nogle grupper er blevet tilgodeset, mens andre ikke er.

"Det er jo heldigvis det, vi kan i fagbevægelsen", smilede Mona Striib og tilføjede: "Derfor har vi også en klar forventning om, at alle organisationer kommer i forhandling ved de her overenskomstforhandlinger, og et af vores væsentligste krav er, at der bliver afsat midler til de enkelte organisationers forhandlinger, for der er rigtig mange, der har en berettiget forventning om, at de kommer til at sætte deres aftryk ved de her forhandlinger". 

"Og mens vi så har siddet og forhandlet en trepartsaftale, som skal gavne rekruttering og fastholdelse med højere løn og flere på fuld tid, så er økonomien i mange kommuner så dårlig, at de afskediger folk og sætter andre ned i tid", sagde hun og lovede et tryk ind mod Christiansborg, "for det er dem, der sidder på pengekassen".

Hun fremhævede også kravet om et særligt løft til allerlavest lønnede grupper på løntrin 11 til 14, herunder blandt andet rengøringsassistenter, hvoraf nogle er så lavt lønnede, at de ikke kan opnå højeste dagpengesats, hvis de bliver arbejdsløse.

Løsninger på lærermanglen

En anden gruppe, der ikke fik noget ved trepartsaftalen, var lærerne.

”Derfor vil vi kæmpe for et godt resultat ved OK24 – og her en lønnen selvfølgelig en topprioritet for os" siger formand for Lærernes Centralorganisation (LC) Gordon Ørskov Madsen.

”Vi er også meget optagede af den akutte lærermangel på landets skoler. I dag er hver femte underviser i folkeskolen ikke læreruddannet. Og i 2030 kommer vi til at mangle 13.000 lærere. Manglen på lærere blev ikke løst ved trepartsaftalen. Derfor bliver løsninger på lærermanglen et hovedfokus for os ved overenskomstforhandlingerne".

LC har også udvekslet krav med KL i dag særligt for lærerområdet. På LC's kravliste står foruden lønforbedringer blandt andet en lærerstartordning, realisering af A20-arbejdstidsaftalen, fornyelse af praktikaftalen i forbindelse med den nye læreruddannelse og aftalte vilkår, der gør det muligt for lærerne at vedligeholde og udvikle deres faglige kompetencer igennem hele arbejdslivet. 

KL: Mere frihed til lokal løn

KL på sin side har blandt andet et krav om at fastholde og styrke frihedsgraderne i den lokale løndannelse. De kommunale arbejdsgivere ønsker også, at skolepædagoger, der i mindre omfang deltager i undervisningsopgaver i 4. til 10. klasse skal kunne bevare ét samlet ansættelsesforhold. Og så har arbejdsgiverne også et krav om modernisering af praktikaftalen. 

Parterne skal nu bruge de næste uger på at læse sig ind i hinandens krav og eventuelt få dem uddybet. Den 4. januar går forhandlingerne så i gang for alvor:

"Der tager vi fat på de store knaster. Der er mange udfordringer, vi ser ens på - nuancerne er nok i hvordan vi finder løsningerne, hvor vi ikke her helt enige om, hvornår et tiltag øger arbejdsudbuddet og hvornår det begrænser arbejdsudbuddet", vurderer Mona Striib.

Planen er, at overenskomsterne skal være på plads ved udgangen af februar, og allerede den 9. februar går slutspurten i gang, og man forhandler 'uden bagkant'. Mona Striib, 62, gav dog i dag udtryk for, at hun håber at undgå at skulle "være ung med de unge med alt for mange 'døgnere'".

Tidsplan for OK24-forhandlingerne

 • Udveksling af krav på det statslige område

  DLF-medlemmer på statslig overenskomst er bl.a. lærere på private gymnasiers grundskoler, sosu-undervisere, lærere på Røde Kors' asylskoler, lærere på frie fagskoler, konsulenter i ministeriet mv. 

 • Udveksling af krav på det kommunale område

  Forhandlingsfællesskabet for alle kommunalt ansatte og de enkelte organisationer (for DLF-medlemmernes vedkommende Lærernes Centralorganisation/LC) afleverer deres overenskomstkrav til arbejdsgiverne KL og vice versa. 

 • Organisationsforhandlinger indledes

  Forhandlingerne mellem KL og de enkelte oganisationer om deres særlige områder indledes.

 • Generelle forhandlinger indledes

  Første forhandlingsmøde mellem de tekniske forhandlere fra henholdsvis KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansattes organisationer. 

 • Første politiske forhandlingsmøde

  De politisk valgte forhandlere fra henholdsvis de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagere har første møde. I spidsen står henholdsvis formand for KL's løn- og personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler, og formand for Forhandlingsfællesskabet, FOA-formand Mona Striib. 

 • Andet politiske møde

 • Alle organisationers specielle forhandlinger skal være i gang

 • Tredje politiske forhandlingsmøde

  Slutspurten indledes

 • De enkelte organisationers specielle forhandlinger afsluttes

 • Sammenkædning i Forligsinstitutionen

  Ved trepartsaftalen den 4. december blev det aftalt, at OK24-forhandlingerne afsluttes i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden vil samle de forhandlede overenskomstsforslag på hovedorganisationen FH's område i ét mæglingsforslag, som sendes til afstemning blandt de kommunalt ansatte. 

  Hvis flertallet på arbejdstagerside - eller i KL's bestyrelse - afviser mæglingsforslaget, kan der blive konflikt. Forligsmanden har dog kompetence til at udsætte varslede kampskridt. Samlet kan forligsmanden udsætte en arbejdsstandsning med 2 x 2 uger + 4 dage.