Elever med særlige behov kan have gavn af, at krop og sanser kommer i spil, men de risikerer at blive eksluderet fra udeskolens konkrete og praktiske undervisning, oplever Center for handicap.
Elever med særlige behov kan have gavn af, at krop og sanser kommer i spil, men de risikerer at blive eksluderet fra udeskolens konkrete og praktiske undervisning, oplever Center for handicap.

Elever i almenskolen kan inkluderes i udeskolen med specialpædagogik

Elever med særlige behov kan have stor gavn af udeskoleundervisning. Det ved især specialskoler, men når eleverne går i en almen klasse, kommer de måske slet ikke med ud. Lærerne må ty til specialpædagogiske metoder, opfordrer videnscenter.

Publiceret

Lærerensforberedelse

Det kan være en god ide at benytte 'hv-spørgsmål til både atplanlægge undervisningen og forberede eleverne på, hvad der skalske:

 • Hvorfor skal eleverne lave aktiviteten? Formål og mål.
 • Hvad er elevernes og gruppens deltagelses- oglæringsforudsætninger? Særlige behov?
 • Hvad skal eleverne lave? Hvilke aktiviteter? Med hvilketfokus?
 • Hvordan skal eleverne lave det (metode)? Er der forskelligeniveauer/roller/muligheder for valg? 
 • Behov for tilpasninger til elever med bevægelsesvanskeligheder,synsvanskeligheder? Behov for særligt grej?
 • Hvor skal eleverne lave det (placering)? Er der tilgængeligtfor klassens kørestolsbruger? Er der brug for tydelig markering afhver enkeltes plads?
 • Hvornår skal eleverne lave det (tidspunkt)?
 • Hvor længe skal eleverne lave det (tidshorisont)? Benyteventuelt et analogt ur, som eleverne kan holde øje med(Timetimer).
 • Hvor meget skal eleverne lave (mængde)? Vær konkret - fem gangekan vises med fem pinde.
 • Hvem skal eleverne lave det med (personer)? Udpegmakker/grupper - overlad det ikke til eleverne selv, med mindre dethar et klart formål. Tryghed? Nye relationer? Benytte ogkomplementere elevernes forskellige kompetencer?
 • Hvem kan eleverne få hjælp af (person)? Kammerat/makker,underviser, handicaphjælper?
 • Hvad skal eleverne bagefter? Faste overgangsritualer -aktiviteter mellem hovedaktiviteterne - hvordan komme fra inde tilude/fra ude til inde (struktur og organisering)?
 • Hvordan skal eleverne forberedes på aktiviteterne? Skrivprogram på tavle - anvend tegninger, ikoner, billeder, fotos, video- benyt digitale hjælpemidler til elever med synsvanskeligheder ogbenyt konkrete og andet taktilt materiale.

Kilde: Videnscenter om handicap

En specialskolesbrug af udeskole

En klasse fra en specialskole for eleverne med vidtgåendepsykiske udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser tager en gang omugen til en naturbase. På skolen kan de have svært ved atsamarbejde, og de kommer let i konflikt med hinanden. På naturbasentager de ofte selv initiativ til at samarbejde om opgaverne.

Eleverne får at vide, hvem de skal følges med og bliverpræsenteret for et detaljeret program for dagen. Hvis en elev haren dårlig dag, tages der hensyn til det med aftaler om særligstøtte. Al information skrives på tavlen og bliver yderligerevisualiseret med billeder og piktogrammer.

Eleverne føler tryghed ved, at de skal til et sted, de kender.De kører med bus og går et godt stykke. En af eleverne får ansvarfor at have styr på bussens tidsplan og en anden for betaling. Deøver på den måde selv at kunne tage bus.

Flere af aktiviteterne er de samme fra gang til gang, foreksempel at samles og repetere dagens program og aftaler om, hvemder sørger for hvad i forbindelse med at tænde bål, praktiskegøremål ved frokost og ved afgang. En af eleverne er ordstyrer.

Der er også nye aktiviteter, som skal udføres afhængigt af fag,formål, mål og undervisningstema. Eleverne kigger eksempelvis påsmå og store fugle, på land og på vand og ved brug af kikkert. Deundersøger fjer, tegninger, fødder og næb på udstoppede fugle, oglærere og elever bevæger sig som forskellige slags fugle og sesnakker om tyngdepunktets placering. Eleverne fotograferer, finderreder, fjer og dun, og de bygger fuglehuse og laver fuglefoder. Desøger oplysninger om fuglenes størrelser og vægt og sammenlignermed flasker med vand. Desuden finder de billeder med trækruter ogudbredelse i Danmark.

Hjemme på skolen laver eleverne udstillinger for de andreklasser og hænger huse og foder op. Fugletemaet involverer bådedansk, madkundskab, billedkunst, musik, idræt og svømning i ude-eller hjemmeskole.

Kilde: Videnscenter om handicap

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Elever med særlige behov bliver ekskluderet fra at deltage, når deres klasse i almenskolen drager i udeskole. For elever med bevægelses- eller synsvanskeligheder kan det skyldes, at udeskolen og dens aktiviteter ikke er tilgængelige for dem, og for elever med for eksempel ADHD eller autisme, kan udeskolen føles så kaotisk, at de mister overblikket over, hvad der skal ske, og bliver urolige og stressede.

Konsulent Tine Soulié fra Videnscenter om handicap kan ikke sætte tal på, hvor mange elever der ekskluderes fra at deltage i udeskole, eller hvor mange lærere, som helt dropper udeundervisning, fordi den er svær at gennemføre med hele klassen. Men hun er ikke i tvivl om, at det sker. Blandt andet giver en termometerundersøgelse fra Danske Handicaporganisationer et fingerpeg om det.

Hun har blandt andet hørt om elever i kørestol, som ikke kan komme ind i udeskolens område og derfor må sidde på afstand og se på, at klassekammeraterne har gang i noget spændende.

"Det er til at få ondt i maven af", siger Tine Soulié.

Elever med nedsat syn har brug for at få synstolket omgivelserne

Elever med nedsat syn har brug for at få synstolket omgivelserne

At elever udelukkes fra at deltage i udeskole kommer ikke bag på Tine Soulié, for det samme sker, når bevægelse og kroppen kommer i spil i skolen. Det skyldes, at undervisningen ikke lægges til rette, så eleverne med særlige behov kan deltage. Derfor oplever lærerne at stå i situationer med konflikter og børn, som bliver angste.

Elever med særlige behov, som er inkluderet i almenklasser, skal også have mulighed for at få del i de positive ting, der følger med en udeskole, tilføjer hun.

Eksklusion fra udeskolen har store konsekvenser for eleverne

Eksklusion fra udeskolen har store konsekvenser for eleverne

Videnscenter om handicap har i over 25 år arbejdet med inklusion, idræt, bevægelse og friluftsliv, herunder udeskoleområdet. Når centret netop nu peger på problemer med inklusion i udeskolen, skyldes det en større interesse for at drive udeskole som en del af almenundervisningen.

"Corona har betydet, at der er blevet sat endnu mere fokus på udeskolen. Jeg tror, det varer ved, fordi erfaringer under Covid-19 har vist, at udeskole kan være en rigtig god metode til at lave en spændende og varieret undervisning. Derfor er det vigtigt, at vi lægger udeskolen til rette, så alle elever kan komme med ud, for det har store konsekvenser for dem, der bliver ekskluderet fra at deltage", siger Tine Soulié.

Ikke alene ekskluderes eleverne fra undervisningen. De ekskluderes også fra et vigtigt socialt fællesskab.

"De bliver dømt ude, og det kan have varige konsekvenser for deres selvforståelse. Det har også betydning for de andre elevers evne til at se forskellighed som en styrke. En viden og erfaring de kan tage med sig ind i ungdoms- og voksenlivet, og som giver dem evnen til at navigere i en mangfoldig verden", siger Tine Soulié.

Du kan læse gode råd fra Videnscenter om handicap om at inkludere elever i udeskolen via linket nedenfor:

Læs mere

Videnscentrets gode råd om inklusion af elever iudeskolen

Powered by Labrador CMS