Anmeldelse:

Trivsel gennem håndens arbejde

H&D-lærerne ved det allerede: Det skaber trivsel i at bruge hænderne. Nu er der kommen en bog, der fortæller hvorfor og hvordan. Læs den og få alle de argumenter, du behøver for at forklare hvorfor det praksisfaglige er ligeså vigtigt som det boglige i skolen

Publiceret

Fakta:

Sundhed og trivsel gennem craft-aktiviteter – en grundbog til praksis

Redaktører: Elise Bromann Bukhave og Anne Kirketerp

300 kroner

221 sider

Gads Forlag

Bang! Efter en efterhånden velkendt langsommelighed hos PostNord landede der 495 gedigne gram forsvar for Sundhed og trivsel gennem craft-aktiviteter på mit arbejdsbord. Ved første øjekast en relevant og vedkommende opfølgning på Anne Kirketerps bog Craft psykologi fra 2020. Ved nærmere granskning er bogen også en markant udvidelse af målgruppen for professionel forståelse og anvendelse af såvel teoretiske strategier som faglige tilgange i form af forskelligt facetterede artikler.

De to redaktører indleder deres fælles forord med følgende salut: ”Denne bog er den første, hvor craft (håndværk og håndarbejde) er genstandsfeltet for at udvikle indsatser til fremme af sundhed og trivsel”. Hvorvidt absoluttet om at være ”den første” står til troende, står hen i det uvisse, mere væsentligt er det, at bogens indhold via tretten vægtige kapitler, skrevet af ikke færre end seksten dedikerede forskere og forfattere, udgør en brugbar og inspirerende klangbund af høj kvalitet.

Bogen henvender sig til fagpersoner inden for flere områder, blandt andre ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologer, kunsthåndværkere og måske væsentligst i denne sammenhæng, lærere og andre formidlere, der arbejder fagprofessionelt med børn og unge. I denne anmeldelse rettes opmærksomheden derfor naturligt mod de historiske afsnit og de afsnit, der skønnes af størst relevans for netop arbejdet med børn og unge. Dertil kommer en særlig afsøgning af krydshenvisninger, der gør bogen til et relevant brugs- og opslagsværk på flere niveauer.

Enhver der er optaget af at arbejde med craft – sundhedsfremmende, som æstetisk, historisk eller psykologisk – kan her finde forskningsbegrundede argumenter, beskrevet, eksemplificeret og holdt sammen af en velfungerende redaktionel opbygning. Eksempelvis indledes hvert kapitel med et kort resumé af emne, argumentation og konklusion, ligesom der afsluttende findes fyldige referencer, så man som læser er godt hjulpet – især hvis særlige eksperimenter, forsøg eller undersøgelser er relevante for ens eget arbejde.

Som nævnt er fokus her på sundhed og trivsel, men også områder som æstetiske tilgange og miljøbevidsthed inddrages i den aktuelle kontekst. I bogens første kapitel tegnes et ultrakort rids af craft – ikke kun som intervention, men også som overbegreb for de to historiske funderede kernebegreber håndværk og håndarbejde. Men denne sprogbrug in mente følger et uddybende kapitel, hvor Anne Kirketerp med henvisning til en ni-delt model uddyber, hvordan der kan tænkes og arbejdes på tværs ved hjælp af begreber som eksempelvis funktionalitet, æstetik, samhørighed, kulturbevaring og så videre. Kapitlet kan dermed tjene som rammesættende for fremtidig sprogbrug i bred faglig forstand – både i forhold til det konkrete pædagogiske arbejde, men også som et bud på at få løftet den klassiske udfordring med at sætte ord på begreber, handling og betydning inden for det praktisk musiske område som tværfaglig forståelsesramme.

Fordybelse, flow og recovery er blandt de begreber, der belyses fra flere sider undervejs i bogen. For nogle vil det være nyt stof, sat ind i denne særlige forståelsesramme, for andre vil det være introducerende og med en stærk udfoldning af begreber, der har været stigende interesse for gennem flere årtier, primært på international grund, hvilket antallet af internationale kildehenvisninger taler sit eget sprog om.

Bogens tydelige opdeling, klare fokusering og ligefremme sprogtone gør den læsbar på flere niveauer, trods inddragelsen af mange fagspecifikke termer, der naturligt nok skifter lidt fra område til område. Og det giver faktisk helt god mening – det med skiftene, for selvfølgelig kan for eksempel begreber til afklaring af gruppeterapeutiske tilgange overføres til andre målgrupper, ligesom præsentationen af et område som bushcraft kan føje ny viden til et klassisk håndværksbegreb.

Bogen er tro mod sin egen intention ­og hvis man går ind på præmissen om, at craft-aktiviteters væsentligste funktion er at kunne rigtig meget i forhold til at fremme sundhed og trivsel, er det en grundbog i ordets allerbedste forstand. Men undervejs rejser sig dog også en række åbne spørgsmål i forhold til craft-områdets potentiale som udtryksfelt og fremadrettet virksomhedsform i fagprofessionel sammenhæng.