Overenskomst: DLF kræver en ny arbejdstidsaftale

Lærernes forhandlere skal stille krav om en ny arbejdstidsaftale. Det vedtog DLF’s kongres enstemmigt i dag. ”Vi kan konstatere, at der er grundlæggende problemer i Lov 409”, lyder begrundelsen fra DLF-formand Anders Bondo.

Publiceret

DLF's Krav til OK15 i kommuner ogregioner

Løn
Generelle procentvise lønstigninger.
Videreførelse af den nuværende reguleringsordning.
Lønforbedringer til LC-gruppen.
Forhandling af midlerne i specialundervisningstillæggene.
Grundløn til PB-ere i ernæring og sundhed.
Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse.

Arbejdstid
Rammer der sikrer lærerne og børnehaveklasselederne mulighed forprofessionelt at forberede, gennemføre og evaluere undervisningensamt at løse øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen,herunder have et godt samarbejde med forældrene.

Tryghed
Pligt til at tilbagekalde opsigelsen, hvis der opstår ledigt job iopsigelsesperioden.
Ret til uddannelse i opsigelsesperioden.


Øvrige ansættelsesvilkår
Ret til afvikling af 6. ferieuge. Særbestemmelsen om 6. ferieugeafskaffes således, at ferieaftalen kommer til at gælde fuldt ud sompå det øvrige kommunale/regionale arbejdsmarked.

Initiativer der hjælper nyuddannede i deres arbejdssituation vedovergang fra professionsuddannelsen til undervisningsområderne.

Tilpasning af reglerne om vilkår for varetagelsen af praktik påbaggrund af den nye læreruddannelse.

Ændring af hovedaftalen således, at sparede lønmidler vedkonflikt skal indbetales til en uddannelsesfond.

Forhøjelse af AKUT-midlerne.

Sikring af TR-repræsentation på hver matrikel.

Overenskomstdækning
Overenskomstdækning af USB/STU.


Alle vejledere og konsulenter på UU dækkes afLC-overenskomsten.


Ny stillingsbetegnelse i overenskomsten med selvstændig grundlønog lønfor-løb: Pædagogisk/psykologisk konsulent.


Tilpasning af områdebestemmelsen vedr. specialundervisning forvoksne.

Projekter
Der indgås en aftale, der fastlægger rammer for lokaleaftalemuligheder for indsatser, der forbedrer arbejdsmiljøet.


Partsanalyse af anvendelsen af den særlige bestemmelse i § 23 stk.1 nr. 26 om kompetenceudvikling (efteruddannelsesplanen).

Partsanalyse af anvendelsen af underbilag 2.1. til Lov 409 ikommunerne i for-hold til engagement, professionalisme,fleksibilitet, administration og social kapital.

Iværksættelse af forsøgsprojekter omarbejdstilrettelæggelsen.

Partsanalyse af om der sker en balanceret reduktion afarbejdsopgaverne ved efteruddannelse og andre opgaver.
Vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres forsamlet tilmøde
den 2. - 3. september 2014.

Se krav på statens område, konfliktberedskab og solidariske kravunder konflikt på DLF's hjemmeside - se link til højre for denneartikel.

Kilde: DLF.org

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi stiller et krav om, at vi skal have en ny arbejdstidsaftale. Selv om vi kun har en måneds erfaring med lov 409, så er der rigtig meget der viser, at den giver store udfordringer i dagligdagen ude på skolerne", sagde Anders Bondo til folkeskolen.dk efter kongressen havde behandlet DLF's hovedstyrelses bud til lærernes krav til forhandlingerne frem mod en ny overenskomst i 2015. 

Bondo: Lærerne ser fremad, det burde politikerne også gøre

Lukket punkt Debatten om overenskomstkravene foregik for lukkede døre, da der var et ønske om at skabe et frirum til at prøve forskellige muligheder af. Anders Bondo fortæller, at det var tydeligt, at der er brug for bedre rammer om lærernes arbejdstid: "En på kongressen udtrykte det således;  'Vi skal ikke sige, at der er for lidt tid, men der er for mange opgaver til den tid, vi har. Det er den oplevelse rigtig mange lærere har. Hvis man står i den situation kan man ikke lave et ordentligt arbejde og give en god undervisning til eleverne. Så det var nogle gode diskussioner, vi havde i forhold til den virkelighed, vi står i og hvilke krav, vi skal stille". Da arbejdstidsloven kun har været i funktion i en måned, kan det virke som meget tidligt at kræve en helt ny og anderledes måde at organisere lærernes arbejdstid på. Men Anders Bondo understreger, at lærerne i overenskomstforhandlingerne ikke går efter at lappe på loven .  "Det går vi ikke efter. Vi kan konstatere, at der er grundlæggende problemer. Vi har i vores principprogram fastlagt nogle retningslinjer for en aftale, som vi mener understøtter, at lærerne kan give eleverne den bedste undervisning. Det er de principper, vi vil have udmøntet i en ny aftale", siger Anders Bondo og uddyber; "Der skal være et professionelt råderum til lærerne. De skal have den nødvendige tid til at løse de opgaver, der ligger i tilknytning til undervisningen. Der skal være den nødvendige fleksibilitet i aftalen - lige netop de ting, der ikke er Lov 409". Men kan et krav om arbejdstid ende med at sende lærerne ud i en ny konflikt? "Når vi går til forhandlinger, går vi altid til forhandlinger med det mål, at det skal lykkes. Jeg går aldrig efter en konflikt, det gjorde jeg heller ikke i 2013. Det var modparten, der entydigt gik efter en konflikt. Jeg har altid sagt, at en god overenskomst er en overenskomst, som begge parter kan gå ud og sige, at vi har en god aftale. Det gælder i ekstrem grad omkring arbejdstid. Det kan vi jo se i tydelig grad med lov 409 som ikke er et produkt af en aftale. Jeg tror ikke, man kan konflikte sig til en overenskomst. Vi går ind i et forhandlingsrum for at lave en aftale".

Læs mere

DLF: Krav til OK15