Indeklima i skolen: Eleverne, som deltog i sidste års Masseeksperiment har fundet over 450 kemikalier i luften i deres klasseværelser. Der er ingen grund til alarm, siger forsker bag undersøgelsen, som dog er bekymret for både den såkaldte cocktaileffekt og for luftkvaliteten i al almindelighed.

Ny undersøgelse: Luften i klasselokalerne er fyldt med kemikalier

Der kan findes mere end 450 forskellige såkaldte flygtige kemikalier i luften i de danske klasselokaler, viser en ny kortlægning af luften. Langt de fleste er harmløse, men samlet set skaber de et dårligt indeklima for lærere og elever, forklarer forskeren bag.

Publiceret Senest opdateret

Hvad er VOC'er?

VOC står for Volatile Organic Compounds. VOC’er er flygtige organiske gasser og findes overalt i luften, både indenfor og udenfor. VOC’er afgasses fra en lang række kilder, for eksempel menneskers udånding og sved, fra trafik, bygninger, møbler, tøj, rengøringsmidler og madpakker. Langt de fleste VOC’er er harmløse i de mængder, der er fundet i undersøgelsen ’Kemi i luften’

TVOC står for den totale mængde af VOC’er. Anbefalede niveauer for den maksimale mængde af TVOC er ofte 750 ppb (parts per billion). Niveauet af TVOC kan sige noget om den generelle luftkvalitet i et lokale, men ikke noget om mængden af sundhedsskadelige kemikalier.

Det har meget længe været kendt, at det halter gevaldigt med indeklimaet i danske skoler. Og nu viser en ny undersøgelse tilmed, at eleverne og lærerne i skoletiden befinder sig i en indtil nu ukendt cocktail af kemiske stoffer.

I en ny kortlægning af kemien i luften i klasselokalerne blev der fundet over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i luften, såkaldte VOC’er.

Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften børn og unge bliver udsat for i de danske klasselokaler. Både de stoffer, der lugter og giver ubehag og de stoffer, man sjældent bemærker.

Flere af dem bidrager til en dårlig luft i lokalerne og et par håndfulde mistænkes endda for at være potentielt sundhedsskadelige. De sidste er dog kun fundet i mængder under de tilladte grænseværdier.

Overordnet er der dog begrænset viden om betydning af de mange kemikalier i de danske klasselokaler, fortæller forskeren bag undersøgelsen adjunkt Kasper Vita Kristensen fra Institut for Bio-og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet.

”Vi har meget lidt data, der kan sige noget om, hvordan, de kemikalier vi finder i luften, påvirker vores helbred”, siger han.

Forsker: Der kan være tale om en negativ cocktaileffekt

Kasper Vita Kristensen forklarer, at der særligt mangler viden om betydningen af, hvad der sker, når kemikalierne figurerer i samme lokale - noget, man kalder for cocktail-effekten.

”Vi har især svært ved at sige noget om, hvordan de virker i samspil med hinanden. Vi har undersøgelser, som viser, at for eksempel et stof som formaldehyd har en negativ effekt. Så fastsætter man en grænseværdi for, hvor meget der må være. Men vi meget lidt om effekten, hvis vi har 10 kemikalier i luften, som hver for sig alle er under grænseværdien”.

Er der grund til at tro, at der kan være en negativ cocktaileffekt?

Om undersøgelsen

Undersøgelsen ’Kemi i luften’ er en del af sidste år Masseeksperiment. Det er første gang, at det så omfattende undersøges, hvor meget og hvilken kemi i luften børn og unge bliver udsat for i de danske klasselokaler. Både de stoffer, der lugter og giver ubehag og de stoffer, man sjældent bemærker.

Undersøgelsen er gennemført i 76 forskellige klasser på skoler over hele Danmark, samtidig med det store Masseeksperiment om CO2-koncentrationer i klasselokalerne. Bag undersøgelsen står det nationale naturfagscenter Astra og Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet.

Eleverne i de 76 medvirkende klasser havde opsat sensorer i lokalerne, der målte den totale mængde af kemikalier i luften hvert tiende minut i fire uger. Der blev fundet over 450 forskellige flygtige organiske forbindelser i de klasselokaler, som blev undersøgt.

Resultaterne viser, at 96 procent af klasserne oplevede koncentrationer af kemiske stoffer over det anbefalede maksimale niveau, men med stor lokal variation. Halvdelen af klasserne havde koncentrationer over det anbefalede niveau i en time dagligt. 10 procent af klasserne oplevede en samlet koncentration over anbefalede grænseværdier i mere end halvdelen af tiden. 38 procent af de 60 hyppigst målte kemikalier er koblet til lugtgener eller ubehag. 15 procent af de 60 hyppigst forekommende kemikalier er klassificerede som potentielt sundhedsskadelige, men i ingen af klasserne oversteg koncentrationen det anbefalede maksimum på

Inden for det næste halve år skal undersøgelsen ”Kemi i luften” publiceres videnskabeligt på internationalt plan.

”Ja, det er der studier, som har vist, at der kan være”.

Hvilke negative konsekvenser kan der være tale om?

”Det kan være hormonforstyrrelser, udvikling af allergier eller kræftfremkaldende virkninger”, siger Kasper Vita Kristensen.

Danmark har ingen maksimumsgrænse for kemikaliemængden

Kasper Vita Kristensen fortæller, at der i Danmark ikke findes anbefalinger til, hvor mange kemiske stoffer der samlet må være i luften i klasselokalerne.

Derfor har forskerne her været nødsaget til at kigge mod Tyskland, hvor der findes anbefalinger fra de tyske sundhedsmyndigheder.

Herhjemme har Arbejdstilsynet alene generelle grænseværdier for enkeltstående kemikalier, og her er undersøgelsens betryggende nyhed, at ingen af de potentielt sundhedsskadelige stoffer overskred de grænseværdier.

”I de undersøgte klasselokaler ser vi ingen akut sundhedsskadelige kemiske stoffer i luften, som overskrider grænseværdierne. Men vi finder rigtig mange forskellige kemiske stoffer og flere i koncentrationer, som vil bidrage negativt til oplevelsen af klasseluften - noget som bekræftes af især lærernes vurdering luftkvaliteten”, siger han.

Ifølge Kasper Vita Kristensen er det en vigtig pointe.

”Selv om der ikke er nogen røde lamper, som blinker i forhold til langtidseffekterne, kan de mange kemikalier i luften have stor betydning for elevernes trivsel i hverdagen", siger han og fortsætter:

"Tung luft giver problemer med at koncentrere sig, og det kan have indvirkning på deres læring. Den dårlige luftkvalitet kan give hovedpine og medføre sygefravær for både lærere og elever. Eleverne skal have det godt, når de sidder i klassen, og lærerne skal også have det godt, når de underviser”.

VOC’er vil aldrig helt kunne undgås i klasselokalerne. For de kemiske stoffer kommer nemlig fra eleverne og lærerne i form af sved, udånding, parfume, deodorant - og ikke mindst håndsprit og madpakkespisning.

Men også selve lokalerne og deres indhold bidrager til kemi i luften. Det kan være fra malingen på væggen, rester af rengøringsmidler eller afgasning fra byggematerialer.

Ventilation virker på indeklima

Men der kan faktisk gøres en del for at reducere den luftbårne kemi. Her er undersøgelsens anden gode nyhed, at det hjælper med ventilation.

Klasser med mekanisk ventilation oplever signifikant lavere niveauer af kemiske stoffer sammenlignet med klasser, hvor udluftningen foregår ved at åbne vinduerne.

Og de klasser, som både har mekanisk ventilation og samtidig lufter ud, oplever de laveste gennemsnitskoncentrationer af kemi i måleperioden.

”Det er desværre ikke alle klasser, der lufter tilstrækkeligt ud, og med den aktuelle energikrise, hvor temperaturen i klasserne sænkes, og der måske endda spares på den mekaniske ventilation, kan det problem hurtigt blive mere udbredt”, siger Kasper Vita Kristensen.

Ifølge Kasper Vita Kristensen kan den kommende tid betyde en endnu højere koncentration af de kemiske stoffer.

”Jeg frygter, at niveauerne vil stige i denne vinter og dermed reducere luftkvaliteten yderligere i mange af landets klasselokaler,” siger han.

”Vi kan se, at de potentielt sundhedsskadelige stoffer findes i klasseværelserne. Og hvis ventilationen bliver reduceret yderligere, er der en risiko for, at koncentrationen stiger til over grænseværdierne. Det kan man godt være bekymret for”.