Anmeldelse

Styrk sproget, styrk læringen

Styrk sproget, læringen og din egen undervisning

Lærerig grundbog, praksisnær idébog eller bare klog og inspirerende læsning. Det er ikke uden grund, at Pauline Gibbons' bog om andetsprogsundervisning i en faglig kontekst er blevet en klassiker - nu i en dansk, redigeret version.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For pokker da også! Flere gange gennem læsningen af den australske professor Pauline Gibbons' bog om, hvordan man som lærer støtter flersprogede elevers sprogudvikling og samtidig udfordrer dem fagligt, har jeg bidt mig ærgerligt i underlæben og sukket højlydt. Jeg har virkelig været irriteret - for hvor er det da tosset, at jeg ikke har læst denne inspirerende, relevante og direkte anvendelige bog før nu.

Fakta:

Titel: Styrk sproget, styrk læringen

Forfatter: Pauline Gibbons

Pris: 329

Sider: 292

Forlag: Samfundslitteratur

Måske hører du til dem, der for længst har læst og anvendt originalen "Scaffolding Language, Scaffolding Learning", som udkom i 2002 og siden er blevet revideret med konkrete ideer til undervisningen. Eller måske har du - ligesom undertegnede - ikke rørt de engelske udgaver og stifter derfor for første gang bekendtskab med bogen gennem denne danskoversatte og reviderede version.

Uanset hvad, så har du som underviser i klasser med flersprogede elever eller som sprog-/dansk som andetsprog-vejleder med "Styrk sproget, styrk læringen" virkelig noget at se frem til; det er indsigtsfuld læsning - lærerigt, praksisnært, tankevækkende og med en aldrig svigtende loyalitet over for barnet og dets situation.

Afsættet er, at elever med dansk som andetsprog både skal lære sprog, skal lære gennem sprog og skal lære om sprog. De skal altså ikke blot tilegne sig et nyt sprog, men også ny faglig viden via sproget som medie – og kardinalpunktet er, at denne proces sker samtidig. Alle lærere, også faglærere, er derfor også sproglærere, hvilket i øvrigt, hvis lærerne tager opgaven på sig, kommer samtlige elever til gode.

Bogens overordnede mål er at vise tilgange til undervisningen, som tager højde for både den sproglige og faglige udvikling. Gibbons demonstrerer de mange måder, hvorpå lærere kan støtte flersprogede elever i deres sproglige udvikling i og gennem fagundervisningen i klasselokalets forskellige læringskontekster. Det gør hun i en fin vekselvirkning mellem teoretisk indføring, autentiske elev- og undervisningseksempler og en imponerende række forslag til konkrete aktiviteter og organiseringer af undervisningen, som man uafhængigt af skoleformer, elevforudsætninger, it-udstyr og indkøbsbudgetter vil kunne integrere i sin undervisning i morgen.

Det forskningsbaserede fundament er solidt, men med bogens sproglige lethed og den direkte henvendelsesform til dig som lærer bliver læsningen aldrig tør eller tung. Tværtimod er indføringen i sprogligt og fagligt udviklende undervisning både overbevisende og læservenlig.

Det indledende kapitel udfolder nogle vigtige pointer om andetsprogstilegnelse i almindelighed, som både nye lærere inden for feltet og garvede rotter har godt af at læse. Her introduceres forskellige syn på sprog, undervisning og læring, og vi bliver mindet om, hvor afgørende vores forventninger og måder at se og tale til eleverne på er. I dette kapitel introduceres også stilladsering som et gennemgående nøglebegreb; en metafor for midlertidige støtteforanstaltninger, hvormed læreren hjælper en elev til at finde ud af, hvordan noget skal gøres, med henblik på at eleven senere vil kunne udføre en lignende opgave på egen hånd. Stilladsering som metode illustreres løbende i de efterfølgende syv kapitler, som rammesættes klart og stringent af de fire sproglige aktiviteter: tale, lytte, læse og skrive.

Kapitel to handler således om (sam-)tale på andetsproget med et inspirerende og for mig øjenåbnende fokus på den lærerstyrede samtales betydning og muligheder. I kapitel tre zoomes ind på potentialerne for træning af mundtlighed i par- og gruppearbejder, mens kapitel fire bygger bro fra det kontekstafhængige talesprog til det abstrakte og kompakte skriftsprog ved at anskueliggøre forskellene mellem forventninger til mundtligheds- og skriftlighedsgenrer. I kapitel fem handler det om at skrive på andetsproget, kapitel seks ser på dygtig undervisning i læsning, og i kapitel syv undersøges den ellers ofte stedmoderligt behandlede sprogfærdighed lytning som nøgle til sproglig udvikling. I bogens afsluttende kapitel sammenfattes både teorier og pointer, og Gibbons' udgangspunkt - at det er den faglige undervisning, der må danne rammen om elevernes sprogudvikling, og at disse to gennem bevidst planlægning og organisering kan berige hinanden - pointeres.

I slutningen af hvert kapitel er et kort resume med de væsentligste pointer suppleret af dels nogle centrale refleksionsspørgsmål til de læsende lærere, dels en række opgaver til lærerstuderende. Hvor eksempler og spørgsmål generelt er oversat og bearbejdet til en dansk kontekst, er opgaverne til de studerende nye og tilføjet af den danske redaktion. De fungerer rigtig godt og tilføjer, uden at forstyrre bogens øvrige lærerhenvendelse, dén didaktiske dimension, der gør, at jeg som underviser på læreruddannelsen ikke ville tøve et sekund med at bruge bogen som grundbog til mine studerende.

Så ja, jeg ér begejstret for den flot bearbejdede udgave af bogen med dens faglige indsigt, de mange ideer og det vigtige, meningsfyldte budskab, som vi jo godt kender, men måske af og til glemmer – her eksplicit formuleret på side 254 - nemlig at:

"Uanset de politiske rammer og beslutninger om undervisningen, der kan påvirke både lærere og elever, er det afgørende, at de enkelte lærere husker, at de kan gøre, ja, rent faktisk gør en vældig stor forskel i elevernes liv".

- Bogen eksemplificerer hvordan …