Bureaukrati

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn med folkeskolerne er noget af det, hvor KL og regeringen mener, der skal kan spares administration.

Sådan vil KL og regeringen regelforenkle på skoleområdet

Publiceret

Regeringen og KL er nået til enighed om 56 regelforenklinger, der skal spare på dde administrative opgaver svarende til et trecifret millionbeløb, så der bliver mere tid til borgerne. På folkeskoleområdet er det disse regler, der skal ryddes op i:

  • Ensretning af regler vedr. opkrævning af tilbagebetalingsbeløb for børn i fritidshjem/SFO mv
  • Delvis afskaffelse af bindingerne på timetallene for folkeskolens fag
  • Serviceeftersyn af det nationale tilsyn med folkeskolen
  • Afskaf mål om 95 pct. kompetencedækning i folkeskolen
  • Ensretning af regler om revisitation af børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
  • Afskaffelse af uddannelsesparathedsvurdering i skolen
  • Samtykke til at hente barn i klassen til behandling i tandplejen
  • Evaluering af Stuks praksis for folkeskoletilsyn

Fm.dk: "Regeringen og KL er enige om 56 regelforenklinger, der letter administration og bureaukrati"