0   58

OK99 hovedtræk

Læs mere om OK-resultatet på de følgende sider. Her finder du en grundig beskrivelse af den nye arbejdstidsaftale. Du kan også se dine lønstigninger. Både dem, der kommer fra overgangen til ny løn, og de almindelige lønstigninger. Hovedstyrelsesmedlemmernes vurdering finder du på side 29-37. Og din stemmeseddel er på side 17. Din tillidsrepræsentant har fået et fyldigt materiale om overenskomsten. Her kan du helt præcis se din lønstigning, uanset hvor i landet du er ansat. Din tillidsrepræsentant har også fået tilsendt den egentlige aftaletekst.

Ny arbejdstidsaftale

Lærere får ny arbejdstidsaftale. Den nye aftale træder i kraft 1. august 2000. Der forhandles stadig om en ny arbejdstidsaftale til børnehaveklasselederne.

Lærernes arbejdstid

Forberedelsestiden

Alle lærere er sikret 400 timer betroet tid til individuel forberedelse. Skolelederen kan ikke pålægge lærerne opgaver i den betroede tid. Der kan lokalt afsættes yderligere tid til den individuelle forberedelse.

Artiklen fortsætter under banneret

Der afsættes også tid til fælles forberedelse. Se afsnittet skoletid.

Skoletid

Skoletiden anvendes til alle andre opgaver end dem, der hører hjemme i lærernes betroede tid.

Undervisning defineres bredere end i dag, så arbejdstidsaftalen harmonerer bedre med den pædagogiske virkelighed. Fremover bliver f.eks. lejrskoler, eksamination, ekskursioner m.m. også regnet som undervisning. Selv om en lærer løser præcis de samme opgaver som i dag, får hun på papiret flere undervisningstimer. Det har betydning for lønnen, da der indføres et undervisningstillæg.

For hver lærer skal der mindst afsættes 125 timer til skolens udvikling og til lærersamarbejdet. Den enkelte lærer skal mindst have tildelt 50 timer. Der kan lokalt afsættes mere tid til såvel udvikling som lærersamarbejde, herunder til fælles forberedelse.

Tid og løntillæg til klasselærerne aftales mellem kreds og kommune. Som minimum er klasselærerne sikret 75 timer for de samme opgaver som i dag.

Planlægning af arbejdstiden

Planlægningen bygger videre på de positive erfaringer med kommuneakkorder, skoleakkorder og timerammer. Hovedprincippet for arbejdstidens planlægning er, at den enkelte lærer/lærerteamet skal have et professionelt råderum. For yderligere at understøtte dette er der som noget nyt mulighed for at indgå helhedsaftaler.

Børnehaveklasseledernes arbejdstid

Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt at færdigforhandle børnehaveklasseledernes arbejdstidsaftale. Men der er enighed om, at den skal bygge på samme principper som lærernes med betroet tid, skoletid og et bredere undervisningsbegreb. Der vil blive orienteret, så snart resultatet foreligger.

Ny løn

I princippet går alle lærere og børnehaveklasseledere på ny løn den 1. april 2000. Men reelt forbliver mange i det nuværende anciennitetslønsystem. Det nye lønsystem er udformet, så det harmonerer med skolens virkelighed. Det tilgodeser, at folkeskolens kerneydelse er undervisning, og funktionsløn og kvalifikationsløn aftales efter objektive kriterier.

Ny løn til lærerne

Alle lærere, der pr. 31. marts 2000 befinder sig på løntrin 29 eller derunder, kommer på ny løn. Alle, der ansættes efter 1. april 2000, kommer også på ny løn.

Alle lærere, der den 31. marts 2000 befinder sig på løntrin 31 eller derover, fortsætter i anciennitetslønforløbet, men nu med mulighed for tillæg efter reglerne i ny løn.

Ny løn til børnehaveklasseledere

Alle børnehaveklasseledere, der pr. 31. marts 2000 befinder sig på løntrin 25 og derunder, kommer på ny løn.

Alle børnehaveklasseledere, der pr. 31. marts 2000 befinder sig på løntrin 27 eller derover, forbliver i det nuværende anciennitetsforløb.

Lærere og børnehaveklasseledere på ny løn

Alle lærere og børnehaveklasseledere omklassificeres ved overgangen til ny løn.

En lærer eller en børnehaveklasseleder, der ansættes efter 1. april 2000, får en begyndelsesløn, der er 2 løntrin højere end lønnen for en nyansat i dag.

Alle på ny løn får kvalifikationsløn for erfaring efter henholdsvis 4 og 8 års ansættelse.

Der gives også kvalifikationsløn for pædagogiske diplomuddannelser, og der kan lokalt aftales kvalifikationsløn for andre typer videreuddannelse og for eksempelvis specialviden.

Der gives funktionsløn for en række opgaver. For at understrege, at folkeskolens kerneydelse er undervisning, indføres der et undervisningstillæg.

Lærere og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn

Lærere, der den 31. marts 2000 er på løntrin 31 eller derover, fortsætter i det nuværende anciennitetsforløb. Alle omklassificeres mindst et løntrin pr. 1. april 2000.

Slutlønnen hæves til løntrin 40.

Børnehaveklasseledere, der pr. 31. marts 2000 er på løntrin 27 eller derover, fortsætter i det nuværende anciennitetsforløb. Alle omklassificeres et løntrin den 1. april 2000. Slutlønnen hæves til trin 31.

Der kan lokalt aftales kvalifikationsløn og funktionsløn. Alle, der underviser mere end 300 timer om året (10 lektioner om ugen), får et undervisningstillæg.

Overenskomstpension

Pensionen for overenskomstansatte hæves fra 15% til 15,3%. Kombineret med at begyndelseslønnen hæves, giver det en bedre pensionsudvikling.

Aldersreduktion

Det lykkedes at bevare aldersreduktionen - endda i en forbedret udgave.

Generelle lønstigninger

Den samlede ramme for forliget, der som noget nyt er 3-årigt, er på 7,55% af den samlede lønsum.

Med reguleringsordningen skønnes den samlede ramme at blive 9,45% af den samlede lønsum.

5,46% bruges til generelle lønstigninger over 3 år. Ud over de generelle lønstigninger får lærerne og børnehaveklasselederne yderligere lønforbedringer på grund af de omklassificeringer og andre lønstigninger, der følger af overgangen til ny løn.

Reguleringsordning

Reguleringsordningen, der skal sikre en ligelig lønudvikling mellem den private og den offentlige sektor, fortsætter i en let forbedret udgave.

Ferie/fridage

Alle kommunalt ansatte får 3 ekstra ferie/fridage.

Barsel og omsorg

Forbedrede forhold for fædre på barselsorlov. Forbedret aftale om omsorgsdage.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet