Debat
0   0

Groupthink og Singthink™

Når man beskæftiger sig med tænkning, og filosofi, så er det afgørende at man kan falsificere sin praksis. Blandt de centrale falsifikations kriterier finder vi to afgørende momenter, som man skal kunne forebygge. Når man beskæftiger sig med modernisering, så er det afgørende at man kan falsificere sin praksis. Blandt de centrale falsifikations kriterier finder vi to afgørende momenter, som et demokrati skal kunne forebygge.

Et lille essay om Den pluralistiske enfoldighed™

I Karl Poppers kritik at STATEN angriber han flere megatrends, som han mente kunne føre os til at skabe et fascistisk samfund. En megatrend vil, i denne sammenhænge, opstå som en eller flere bobler.. nogle tendenser med et fælles grundtema, noget populært som rigtig mange af os ville hoppe med på.

Artiklen fortsætter under banneret

 

Alvin Tofler beskrive også sådanne "boble" tendenser, som udløses chok - hvor Karl Popper på sin side beskriver "boblerne" som en viral søgen efter en fælles essens. Når Popper giver Platon og Hegel så meget opmærksomhed skyldes det at Platon var den første der beskriver hvordan vi finder "essenser", og Hegel var den der beskrev hvordan vi omformulere essensen til et fælles fænomen.

Tilhængere af Platon og Hegel finder Poppers anklager for absurde - men Popper har ret så langt, at alle de intentioner som vi faktuelt finder hos Platon og Hegel, de står i skyggen af de bobler vi kan puste op via essens og fænomen. Boblefænomenet er har en form for naturkraft, der er en algoritme som vi ikke bare kan styrer!

 

Der er mange der har beskæftiget sig med fremtidsforskning. De har enten forsøgt at spotte boblerne eller de har prøvet at skabe dem - alene for at høste en profit, eller for at skaffe sig magt. Det vi ser her, i april 2018, er at nogen har forsøgt at skabe politiske bobler ud fra "big data"… de har tilranet sig politisk magt, for at styre et valg. Men dette foregår faktisk hele tiden og konstant.. ikke kun i regi af FB, LinkedIn og Google, men i pressen, og i mange politiske grupperinger.

 

Groupthink - ren og ekstrem!

Dette boblefænomen, groupthink, handler grundlæggende om at vi 'ikke' bliver klogere ved at sætte os sammen og debattere. Flere undersøgelser viser at debat har sin egen indbyggede "renselsestrend", der sker en 'polarisering' og en raffinering - hvorved kan opstår stridende grupper, samtidigt med at de enkelte gruppers udtryk bliver mere og mere rene og ekstreme.

Cass Sunstein, som var en af Obamas rådgivere, har studeret dette i detaljer og han har skrevet to gode bøger om ement - han er nu mere kendt for sin bog 'Nudge', som anviser hvordan man kan opnå en form for politisk kontrol. ( Nudge bruges i dag til regulering af forbrugeradfærd! )

 

System 1/System 2 - i samarbejde

Hvis vi skal forstå mekanikken i dette kan vi fx læse James eller Dewey - men der er en lettere tilgængelig vej. Daniel Kahneman har skrevet bogen 'Tænk hurtigt, Tænk langsomt' - om dual-system teorien.

 

Den korte historie er at hjerne har to "systemer" - det ene system finder de hurtige/rationelle løsninger, men det andet system vurdere om løsningen vil fungere! Vi kalder disse systemer for system 1 og system 2. Det er, naturligvis, ikke sådan at der findes sådan to specifikke/adskilte systemer - dette er en model, som kan anvendes til at forstå nogle afgørende kognitive funktioner!

Men hvad sker der hvis vi ser på forholdet mellem system 1 og 2, i relation til groupthink fænomenet? Det viser sig at grupper hurtigt forfalder til at bruge de to systemer på en meget enfoldig måde! Der fokuseres på de ting som "gruppens system 1" kan enes om (eller skændes om) - men samtidigt tildeles vores 'system 2', en retorisk rolle! "System 1" producere altså de hurtige meninger, medens "system 2" finder på etos, logos og patos! 

De afgørende ressourcer i et normal gruppearbejde, afgøres af hvilket argumenter får tid og opmærksomhed. Hvilket vil sige at enhver gruppe vil være styret af den der har "ordet i sin magt" - vel at mærke den som kan formulere dette i den reneste og korteste form: essensen er fundet!

Her kan så bemærkes at mange "essenser" har fået en sådan kulturel status, at de også udfoldes som fænomenologier! (Dette er den korte historie, forstås!)

 

Singthink™ - den enfoldige tænker/selvmorder!

Et af de centrale elementer i dette handler også om at vi også overtager denne praksis når vi skal tænke alene! Årsagen til dette er jo at vi - når vi først har været gennem et gruppearbejde - får lært hvordan vores tanker skal formuleres, for at vinde gruppeaccept... under system 1 præmissen!

 

Men sætter vi os ned og tænker meget længe over dette så opstår en ny enfoldighed - dette kalder jeg for Singthink™.  ( … jeg vil senere introducere et helt andet begreb: Song Think™ ) 

Når vi tænker længe nok, under indflydelse af system 1, opstår altså Singthink™, hvilket ofte manifestere sig som en essens, nihilisme… en form for mentalt nulpunkt - dette kaldes også en singularitet!

Singulariteten beskrives fx af Peter Bastian (ref. et foredrag han holdt på Betty Nansen teatret), som et sort hul. De der finder denne tilstand, føler at den er aldeles 'tilfredsstillende…' for at opnå denne tilstand må man gennemgå en essenssøgende/renselses proces… ganske tilsvarende den der fører os til groupthink.

Denne form for nihilistisk stræben er faktisk beskrevet på mange måder - så mange gange at fænomenet af sine kritikere kaldes for det filosofiske selvmord!

Hvordan manifesteres dette - et pussigt eksempel på en sådan virus finder vi blandt IT og Si-Fi nørder - og "videnskabsmænd".

 

Science fiction singulariteten

Inden for science fiction generen, og blandt forskere i kunstig intelligens, har man længe dyrket "singulariteten" som et fænomen. Angiveligt skulle singulariteten repræsentere et punkt hvor vi kan overføre/klone vores hjerner - således at et menneskes hjerne kan simuleres 1:1 af en computer!

Denne fantasi har tilsyneladende en stor fascinations kraft, men hvor denne dyrkes kan vi jo, indledningsvis, se denne som evidens for Singthink™ der er blevet til groupthink.  

Der er dog også nogle langt mere grundlæggende problemer, som en 'kritisk rationel' læser allerede nu bør have opdaget? 

 

Den virale essens i Singthink™ og Groupthink. 

Hjernens primære funktion, er at få os til at overleve - det er alt hvad 'system 1' handler om. Når vi finder den simple løsning… så udløser dette en belønning. Når dette går i-sig-selvsving - som fx når man er ludoman - så oplever man en form for nirvana!

Vi må derfor vende tilbage til Karl Popper, som på profetisk vis advarede om at netop noget sådant kunne opstå - på viral vis. Dette beskriver han - i en bisætning - i bogen 'Poverty of historicisme' - hvor han udpensler hvordan vi i vores kollektive/induktive historie skrivninger altid fokusere på de simple forklaringer. Det mest simple, men da menneskeligt og kulturelt fattigste (læs enfoldige eller singulære) har en nærmest darwinistisk/mytologisk overlevelses kraft… eller i den korte form: Skibet er ladet med det vores kollektive "system 1" husker, og det som "system 2" digter.

Jo mere simpelt, rent og mundret vi kan formulere os, jo mere viralt kan det blive!

Det positive kvalitet ved en sådan hjerne-virus er at denne ikke kræver egentlig tankevirksomhed, medens dennes negative kvalitet er at den derfor kræver al vores "positive opmærksomhed"… Når vi finder en sådan essens, så stopper tankevirksomheden og energien bruges på en systemiske/induktiv reproduktion… vi kan observere dette som et magtfuldt viralt syndrom!

 

Singularitet som en enfoldig kognitive katastrofe! 

Hvor galt er dette egentligt - og er der intet håb?

Rundt om I "vores" laboratorier, hos Facebook, Google osv. arbejdes der hårdt på at skabe kunstige neurale netværk, som kan præcist det samme som det ene af de to systemer; system 1. Hvis en bil skal kunne køre os fra A til B, så skal denne kunne dette, og helst ikke meget mere. De samme systemer, med de samme "system 1 algoritmer" indbygges i internettet, Det som Cass Sunstein kalder vores "Daily Me", i #republik, fodres med 'letfordøjelige' informationer… hvis vores 'system 2' overhovedet stopper op... og tjekker, så vil de samme algoritmer finde mere af samme information, og vi henvises til kilder som vi allerede er enige med!

Det interessante ved dette scenarie er at vores kunstige neurale netværk, dermed kun handler om at fodre/bekræfte det basale og enfoldige 'system 1' behov: vi finder aldrig mere end "singulariteten"!

Samtidigt må man altså konstatere at vores kunstige neurale netværk faktisk - i teorien - ville kunne simulere et menneske 1:1. Men set i lyset af alt hvad den moderne videnskabsfilosofi pt. kan fortælle os ville dette netop kun repræsentere den mest enfoldig, teleologiske, singulære - amputerende - udgave af det menneske vi herved kloner.

For at vi overhovedet skulle kunne sandsynliggøre at en sådan kloning faktisk er en succes, må vi altså dels reducere alt hvad der repræsentere det klonende menneske til ettaller og nuller - og dette forudsætter dermed også at dette mennesker, har gennemgået en særdeles grundig hjernevask.

Gilles Deleuze og Felix Guattari skrev i 1980 bogen 'Tusinde plateauer', hvori de beskriver mennesket uden én identitet - dette står i modstrid med et af vores mere sejlivede idealer. Der da også fremlagt forslag om at den kognitive ontologien for disse idealer kan etableres - netop ved forskellige former for kongruens/tautologi fremmende "terapi".

Hvis jeg vil klones vil den "singularitet" vi kloner altså være netop det som vi kan kalde min absolut laveste/reneste fællesnævner. Det vil dog aldrig være det identiske "mig"… som derved lever videre, som en klon! 

 

Et essay - i et essay - om viral Scientismen, Psykologismen, Historicisme… og identitet!

Der findes heldigvis, også på dansk jord, adskillige forskere og eksperter, som har lagt afstand til dette!

Men det er disse ismer vi, gerne via de folkevalgte… giver og tilskriver magt. Eksempelvis ved at søge evidens for tiltag af "terapeutisk" og "uddannelsesmæssig" karakter! Det burde være indlysende at evidensen her er et symptom…. på induktion og en latent enfoldighed!

Problemet består netop i at virale bobler 'giver' en form for politisk magt - eksempelvis kan man se idealet om en enfoldig identitet som et udfald af "ren" politisk ideologi. De tusinde plateauer udgør jo kun ét af utallige andre urene menneskelige betingelser - hvad vil vi da, telon? (Telon = den endelige løsning!) 

Karl Poppers store bedrift står her - som et ekko fra Kants! I praksis handler de to kæmpers bedrifer om den samme problemematik… at vi af tidslige og rationelle årsager foretrækker at beskæftige os med, og reproducere, induktive informationer! Hvorved alt menneskelig umage må udrenses…

Derfor må vi da betone Kants opgør. Dette handler ikke om en kritik af rationalitet, dømmekraft og realisme - Kants kritik handler specifikt om disse rene, og klare, entals former!

 

Hvis vi skal tænke selvstændigt, har jeg her skitseret to centrale falsifikations momenter, groupthink og Singthink™.  Når vi støder på disse fænomener - og ofte nogle af disses virale afkom.. så kan vi sandsynligvis falsificere vores praksis. Disse virale afkoms styrke og farlighed, kan via filosofiens  redskaber, måles på graden af appel….

Dette lille essay har netop ikke én appelform - det giver en generisk/hermeneutisk opsummering af nogle kulturelle fænomener, som vi sandsynligvis alle dyrker, i varierede udgaver af groupthink eller Singthink™. En lille, men effektiv, intelligens fælde som vi dog kan forebygge ved pædagogik

 

I dette, bagklogskabens lys, står vi her… og vi har genfundet løsningen på pædagogikkens måske hidtil størst udfordring….. men hvordan aktualiseres en uren pædagogik?

 

Epilog

Hvis man beskæftiger sig med at tænke i moderniseringsstyrelsen, så er det afgørende at man kan falsificere sin praksis. Blandt de centrale falsifikations kriterier finder vi to afgørende momenter som man skal kunne forebygge. 

 

Eller sagt lidt mere simpelt, så endnu flere kan forstå det …. Når lægger sig til at sove i baronens seng, men man vågner op, og arbejder, i Singulariseringsstyrelsen™ - så var der ufatteligt mange momenter man har glemt at befordre!

(De nævnte, ikke kommercielle, trade marks, Den pluralistiske enfoldighed™, Singthink™, Song Think™ og Singulariseringsstyrelsen™ (i daglig tale, kaldet SS) mfl.  ejes af mig - men du må derfor gerne bruge dem! )

 

Eksterne links

Cass Sunstein - #republic review

Længere foredrag med Cass Sunstein om samme bog


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

LÆS OGSÅ