0   199

Ferieregler

Hvem er omfattet?

Feriereglerne på det (amts)kommunale område gælder for både tjenestemænd og overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere, skolekonsulenter og -psykologer, ledere og timelønnede lærere.

Optjening og afvikling af ferie

Du optjener ferie i kalenderåret. Den optjente ferie skal afvikles i ferieåret, der løber fra den 1. maj til den 30. april det følgende år.

Artiklen fortsætter under banneret

Det ferieår, der startede den 1. maj 2004, skal bruges til at afvikle den ferie, der er optjent i kalenderåret 2003. Ved fuldtidsbeskæftigelse i hele 2003 har du optjent 6 uger. Der er særlige regler for den 6. ferie, det kan du læse om senere.

Deltidsansatte optjener ferie i forhold til beskæftigelsesgraden se senere under Deltidsbeskæftigede.

Feriens placering

Det er arbejdsgiveren, der efter drøftelse med de ansatte placerer ferien. I praksis ønsker den enkelte kommune (eller skole) dog som oftest, at de ansatte holder ferie samtidig, så skolerne kan holdes lukkede i elevernes ferieperioder. Ferielukning drøftes oftest i SU/MED-regi eller med den lokale kreds.

Af de 5 ugers »almindelig« ferie skal mindst 3 uger (svarende til 15 feriedage) placeres i sammenhæng i perioden 1. maj 30. september. Arbejdsgiveren skal give den ansatte meddelelse om placering af denne hovedferie senest 3 måneder før feriens begyndelse.

De resterende 2 uger (svarende til 10 feriedage) kan arbejdsgiveren placere frit i ferieåret. Der er ikke noget krav om sammenhængende placering, men normalt bør restferien ikke placeres i mindre afsnit end 1 uge i sammenhæng. Placeringen af restferien skal meddeles senest en måned før den enkelte ferieperiodes begyndelse.

Formelt set kan arbejdsgiveren vælge at drøfte ferieplaceringen med den enkelte ansatte og efterfølgende placere ferien individuelt. Det sker dog kun yderst sjældent på skoleområdet (da det er ganske hensigtsmæssigt, at de ansatte holder ferie, når eleverne har fri).

Da feriereglerne og arbejdstidsreglerne skal spille sammen, er det typiske mønster på skoleområdet, at ferieplaceringen for hele det kommende skoleår fastlægges i forbindelse med skoleårets planlægning. Nogle steder som 5 uger i skolernes sommerferie, andre stedet 3 eller 4 uger i sommerferien og så resten i efterårsferien og/eller vinterferien.

Barsel og adoption

Man kan som hovedregel ikke afvikle ferie under barsels- og/eller adoptionsorlov. Det gælder både moderen og faderen. Barsels- og/eller adoptionsorlov er en såkaldt feriehindrende begivenhed.

Hvis orloven helt eller delvist løber ind over den fastsatte ferieperiode, vil du derfor have ferie til gode. Den skal om muligt afholdes efter orlovens afslutning. Hvis ikke det kan ske inden ferieårets afslutning, udbetales feriegodtgørelsen, eller det aftales, at ferien flyttes til næste ferieår.

Foreningen anbefaler, at du forud for barsels- eller adoptionsorlovens begyndelse aftaler feriens placering. Tal med tillidsrepræsentanten eller kredsen.

Sygdom

Sygdom i ferien betragtes som hovedregel som feriedage. Men hvis du er syg på den 1. feriedag (eller hvis du har været syg op til ferien og fortsat er syg på den 1. feriedag), er du berettiget til at få ferien suspenderet og udskudt. Husk, at du skal melde dig syg senest ved normal arbejdstids begyndelse på den 1. feriedag.

Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan din ferie når sygdommen opstår i ferien suspenderes efter tilladelse fra arbejdsgiveren.

Særlig feriegodtgørelse

I overenskomsten er det aftalt, at de ansatte optjener en særlig feriegodtgørelse på 11/2 % af lønnen i optjeningsperioden. Denne godtgørelse udbetales i forbindelse med lønudbetalingen ultimo april.

Den særlige feriegodtgørelse beregnes af samtlige indkomstskattepligtige beløb samt eget bidrag til ATP, men med fradrag af særlig feriegodtgørelse udbetalt i optjeningsåret. Du optjener altså ikke særlig feriegodtgørelse af særlig feriegodtgørelse.

Deltidsbeskæftigede

Optjening og afvikling af ferie

Deltidsbeskæftigede optjener ferietimer i forhold til beskæftigelsesgraden.

Sker der en ændring i beskæftigelsesgraden uanset om det er i optjeningsåret eller i ferieåret skal der ske en justering af de optjente, uforbrugte ferietimer svarende til ændringen. Ferie optjenes og afvikles altid i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. Derved sikres, at lønnen under ferie svarer til den løn, du fik umiddelbart forud for ferien.

Nyansatte i år 2003

Hvis du kun har været beskæftiget hos din nuværende arbejdsgiver i en del af optjeningsåret (f.eks. fra skoleårets start 1. august), får du kun ferie med fuld løn for den periode, du har været ansat. Du vil altså blive udsat for et løntræk for den del af ferien, hvor du ikke har optjent ferie hos din nuværende arbejdsgiver.

Ny arbejdsgiver i år 2003

Feriekort

Hvis du har skiftet arbejdsgiver i år 2003, har du fra din tidligere arbejdsgiver i april måned modtaget et feriekort. Det skal du have attesteret hos din nuværende arbejdsgiver, når du skal holde ferie. Så kan du bruge feriekortets værdi til at supplere din løn i den feriemåned, hvor du får et løntræk.

Fratræden

Hvis du fratræder din stilling uden at forlade arbejdsmarkedet, skal du have et feriekort for den del af ferien i ferieåret, hvor du endnu ikke har afholdt ferie. Til den ferie, som du skal afvikle i det næste ferieår, og som stammer fra det optjeningsår/kalenderår, hvor du fratræder, får du et feriekort i april måned forud for ferieåret. I det nye ferieår afholder du ferie for dette feriekort.

Det er vigtigt at have styr på, hvor meget ferie du har tilbage i ferieåret, og hvor mange feriepenge du skal have. Derfor bør du ved ansættelse i en anden stilling altid få dine ferieforhold på plads i forhold til den nye arbejdsgiver.

Hvis du fratræder for at gå på alderspension eller på grund af sygdom og forlader arbejdsmarkedet, får du den tilgodehavende feriegodtgørelse udbetalt ved fratræden.

Særlige forhold

Hvis du ikke kan afvikle din ferie i ferieperioden 1. maj til 30. september på grund af sygdom, barselsorlov eller en række andre forhold, har du krav på at få udbetalt feriegodtgørelse eller afvikle den i ferieperioden planlagte ferie på et tidspunkt inden 1. maj.

Hvis du af samme årsager ikke kan afvikle resten af din ferie, inden ferieåret slutter, har du krav på at få feriegodtgørelsen udbetalt. Kan du aftale med din leder, at ferien må flyttes over i næste ferieår, er dette også en mulighed.

Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at du ikke må have mulighed for inden ferieperiodens eller ferieårets slutning at holde ferie. Hvis du er klar til at genoptage arbejdet efter lang tids sygdom midt i september, skal du altså holde så meget som muligt af ferien inden den 30. september. Tilsvarende hvis du vender tilbage i april efter længere tids sygdom; du skal holde eventuel tilgodehavende ferie frem til og med 30. april.

Der er dog fra den 1. maj 2004 indført flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke er hævet inden ferieårets udløb. Det gælder feriepenge for den 5. ferieuge, hvis ikke den er afholdt, og feriepenge fra et ansættelsesforhold, som er ophørt inden ferieårets afslutning den 30. april. Spørg din TR eller i kredsen

6. Feriefriuge

De 5 feriedage fra den 6. ferieuge kan indregnes som en timenedsættelse på 6,8 timer pr. dag og indgå som en nedsættelse af skoletiden. Du kan også bede om at få dem lagt på hele skoledage, men du har ikke krav på det. Endelig har du mulighed for at vælge at få disse feriedage udbetalt efter afslutningen af ferieåret. Du skal så have dem udbetalt ultimo maj 2005. Hver feriedag har en værdi af 0,5 % af din ferieberettigede årsløn.

Overflytning af ferie til næste ferieår

Ønsker du at overflytte ferie til næste ferieår, skal det meddeles skoleledelsen inden den frist, der er fastsat lokalt, eller hvis der ikke lokalt er aftalt en frist inden 1. maj. Det er derfor for sent nu, men hvis du kunne tænke dig at gemme en del eller hele den ferie, du har ud over 4 uger, skal du huske det inden 1. maj eller den fastsatte frist næste år.

Yderligere råd og vejledning

Hvis du efter at have læst disse ferieregler har spørgsmål, skal du tale med din tillidsrepræsentant eller med kredsen. Du kan også læse mere om ferie på KTOs hjemmeside www.kto.dk under pjecer hvor du kan downloade pjecen »Når ferien står for døren«.

God ferie!


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet