Inspiration - Onlineundervisning

Der er tre ting, man skal være særligt opmærksomme på, skriver de kandidatstuderende.

Kandidatstuderende har undersøgt, hvad der virker i onlineundervisning

Igennem syv måneder har to kandidatstuderende i it-didaktisk design undersøgt onlineundervisning i danske skoler. Nu har de fundet flere ting, der virker. Det handler blandt andet om et tændt kamera, samskabelse og sparring

Publiceret Senest opdateret

En tendens i onlineundervisning er, at man som lærer er tilbøjelig til at overføre den undervisning, man kender fra det fysiske rum til det online. Det er undervisning, hvor tavlen bruges til at skrive på og holde læreroplæg. Det skyldes de internaliserede vaner og kompetencer, man som lærer har tilegnet sig. Det er med andre ord helt naturligt, men ikke ideelt, når eleverne skal engageres og relationer dannes over skærmen. Det er blandt andet derfor, der er brug for kompetenceudvikling.

Del gode ideer

Vil du bidrage til Folkeskolens inspirationsunivers? 

Så send en mail med dit indlæg til inspiration@folkeskolen.dk

Medsend gerne et billede af dig selv, som vi må bruge.

Gennem syv måneder har vi udforsket metoder til at fremme elevengagement i onlineundervisningen og nødvendige lærerkompetencer. Her har vi blandt andet foretaget interviews med 13 lærere og en skoleleder og observeret over 20 lektioner på 4 forskellige skoler, der udelukkende laver onlineundervisning. Vores observationer dækkede en bred vifte af fag fra 1.-9. klassetrin og inkluderede både elev- og voksenundervisning.

Kameraet er den eneste mulighed

I undersøgelsen blev det tydeligt, at kameraet har en afgørende funktion i det online rum. Det er den eneste mulighed eleverne har for at spejle sig i hinanden, og det de foretager sig. Samtidig er kameraet et vigtigt redskab for læreren til at afkode elevernes engagement og deltagelse.

I interviews med lærerne blev det tydeligt, at elevernes fravalg af at vise sig på skærmen ofte trak spor tilbage til den fysiske skole, hvor det at skulle vise sig, at det var forbundet med utryghed.

Derfor skal kameraet være tændt: Spejlneuroner hjælper os med at forstå, hvad andre gør og hvorfor. De er vigtige, fordi de hjælper os med at indlære nye færdigheder ved at efterligne andre. Det er helt centralt, at vi kan se hinandens handlinger, fordi det er gennem synlig interaktion, at vi lærer og udvikler os.

Praksisøvelser

På kurset lavede vi tre øvelser med forskellige tilgange.

I den første øvelse byggede vi en genbrugsstation med analoge materialer, som skabte samtaler om sortering, genanvendelse og vaner.

I den anden øvelse brugte vi Canva til at skabe et fælles eventyr, der vakte nysgerrighed og skabte rum for samtale.

I den tredje øvelse skulle deltagerne bruge kameraet til at vise noget, der var betydningsfuldt for dem.

I alle tre øvelser var det centrale at skabe eller vise noget, der stimulerede interesse og formelle og uformelle samtaler, som var både fagligt og socialt orienteret. Aktiviteterne inviterede til aktiv deltagelse, hvor deltagerne kunne spejle sig i hinandens arbejde.

Lærere bør derfor anvende spejlneuroner og deres fordele i virtuel læring. Det kan gøres gennem stimulerende aktiviteter.

Samskabelse frem for individuelt fokus skaber tryghed

Det, som fungerede bedst for onlineundervisningen, var, når eleverne skulle lave noget sammen, hvor kameraets fokus var på den fælles handling frem for individet. Det skabte tryghed, at fokus var på aktiviteten og ikke individet. Det så vi blandt andet, når eleverne anvendte kameraet til at integrere analoge elementer fra deres hjem i undervisningen. Det vakte nysgerrighed og åbnede op for samtaler og relationsopbygning, som potentielt nedbryder afstanden i det virtuelle rum.

Hvorfor samskabelse: Børn lærer bedst, når de arbejder med og undersøger ting, de virkelig interesserer sig for. På den måde udvikler de viden og færdigheder, og de bliver motiverede, fordi de er engageret i det, de laver. Der opstår med andre ord interaktion mellem børnene og de aktiviteter, de deltager i. Denne interaktion igangsætter refleksionsprocesser, som danner grobund for noget at samtale om.

Når vi i onlineundervisning skaber noget sammen, lærer børnene mere om sig selv og de andre børn.

Sparring efterlyses

Når lærere underviser online, savner de ofte sparring. Det fysiske lærerværelse, hvor man mødes og deler erfaringer og oplevelser fra undervisningen, mangler at blive omsat til det virtuelle miljø.

Hvorfor sparring: Sparring giver mulighed for vidensdeling og udveksling af erfaring for undervisningen som en direkte indikator for, hvordan man klarer sig. Gør man det godt nok, hvordan gør andre og lignende spørgsmål kan rejse sig.

Som en naturlig fortsættelse af vores undersøgelse afholdte vi torsdag den 14. marts et onlinekursus via CFU. Kurset, med titlen ”Kompetencer i onlineundervisning – interaktiv deltagelse”, samlede 22 engagerede lærere, repræsentative for forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner, der dagligt står over for udfordringerne ved onlineundervisning.

På kurset blev der skabt et rum, hvor lærerne uformelt introduceredes for hinanden gennem samskabende praksisøvelser, som både foregik i fællesrummet og i breakout rooms, hvor de havde mulighed for at spejle sig i hinanden og dermed få et indblik i, hvordan andre lærere gør i deres undervisning.

Et nyt kursus forventes at blive afholdt online via CFU i september, hvor der blandt andet vil være fokus på vidensdeling, derudover arbejder vi på en forskningsartikel, som forventes udgivet i tidsskriftet LearningTech, som er en del af læremiddel.dk i august.