Generalforsamling i TLFG - Tysklærerforeningen i Grundskolen

D. 8 november 15.15 – 16.00 I Flensborg. På Dansk Centralbibliotek, Norderstraße

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning med efterfølgende diskussion.

3. Godkendelse af beretningen.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. udvalg.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

a. revideret årsregnskab

b. orientering om økonomiens aktuelle status, herunder retningslinjer for kommende års budget.

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

6. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingentets størrelse.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af to revisorer.

9. Eventuelt.

Deltagelse er gratis