Generalforsamling i Slagelse Lærerkreds

Torsdag d. 7. marts 2024 klokken 17. Sted: X-Class – Willemoesvej 2B, Slagelse

Foreløbig dagsorden

1. Åbning af generalforsamlingen og valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Mundtlig beretning

(Herunder debat og evt. vedtagelse af udtalelse)

4. Godkendelse af det reviderede regnskab for perioden 1.1.23 - 31.12.23.

5. Indkomne forslag.

a. Forslag til vedtægtsændringer: Kredsstyrelsen foreslår følgende ændring af Kredsens      vedtægter:

  • §3 stk. 2: Ændret indmeldelsesprocedure, som svarer til nuværende praksis i foreningen.

 b. Forslag til vedtægtsændringer: Kredsstyrelsen foreslår følgende ændring af Kredsens vedtægter:

  • §8 stk.1: Reduktion i antallet af kredsstyrelsesmedlemmer fra 6 til 5 medlemmer.

 c. Forslag til vedtægtsændringer: Kredsstyrelsen foreslår følgende ændring af Kredsens vedtægter:

  • §8 stk. 2: Næstformanden vælges af generalforsamlingen. Dette vil kræve en konsekvensrettelse af §10 stk.1: Kredsstyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og kommunerepræsentant, der samtidig er fællestillidsrepræsentant. (Ændring da næstformanden søges valgt på generalforsamlingen og ikke konstitueret af kredsstyrelsen)

Vedtægtsændringerne kræver kvalificeret flertal, hvilket vil sige 2/3 flertal. Vedtægtsændringerne træder øjeblikkeligt i kraft ved vedtagelsen og kan dermed få betydning for punkt 7 i dagsordenen for generalforsamlingen.

d. Forslag til vedtægtsændringer: Kredsstyrelsen foreslår følgende ændring af Særlig Fonds vedtægter: 

Kredsen får mulighed for at overføre en eventuel værditilvækst fra Særlig Fond til Kredsen. (Dette er vedtaget som en mulighed på DLF’s kongres 2023)

Vedtægtsændringerne kræver kvalificeret flertal, hvilket vil sige 2/3 flertal. Vedtægtsændringerne træder øjeblikkeligt i kraft ved vedtagelsen.

6. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 1.1. 2024 - 31.12. 2024

7. Valg jf. vedtægterne § 8 

a. Valg af formand

b. Valg af 2 kongresdelegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer.

c. Valg af 3 suppleanter for de delegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer.

d. Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsen.

Bemærk i tilfælde af at vedtægtsændringsforslag punkt 5 a. bliver vedtaget, vil valget foregå efter denne procedure:

a. Valg af formand som også er kongresdelegeret.

b. Valg af næstformand som også er kongresdelegeret.

c. Valg af 1 kongresdelegeret, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlem.

d. Valg af suppleanter for de delegerede, som samtidig er valgt som kredsstyrelsesmedlemmer.

e. Valg af 3 suppleanter for kredsstyrelsen.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest mandag den 26. februar 2024 på 054@dlf.org

Den endelige dagsorden udsendes 5 dage før generalforsamlingen.

Der serveres sandwich til de tilmeldte på generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling, bedes du tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant eller til kredsen på 054@dlf.org senest mandag den 19. februar 2024

Regler for arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen på folkeskolen.dk er et gratis tilbud om at præsentere arrangementer fra Danmarks Lærerforening og DLF's kredse, de faglige foreninger for lærere samt andre arrangementer målrettet lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere og vejledere/konsulenter i sektoren, hvis disse arrangementer har en deltagerpris på max. 1000 kr. Har du et arrangement, du ønsker optaget i kalenderen, kan du indsende det på email til folkeskolen@folkeskolen.dk - husk at anføre tid, sted, pris, dagsorden/emne samt kontaktinfo/link Ved andre arrangementer henvises til muligheden for at annoncere.

Powered by Labrador CMS