'Skabelonen er klart inspireret af, at jeg har siddet til mange møder, som er gået galt, fordi samtalen er endt i en diskussion om, hvem der har skylden for elevens læsevanskeligheder', siger Christian Bach Andersen, formand for Vestsjællands Aktive Ordblinde.
"Skabelonen er klart inspireret af, at jeg har siddet til mange møder, som er gået galt, fordi samtalen er endt i en diskussion om, hvem der har skylden for elevens læsevanskeligheder", siger Christian Bach Andersen, formand for Vestsjællands Aktive Ordblinde.

Ny handleplan bringer skole, forældre og læsesvage elever sammen i et trekløver

Ofte ender skolehjemsamtalen med forældre til ordblinde og læsesvage elever i en diskussion om, hvad der er gået galt, siden eleven ikke er blevet bedre til at læse og skrive. En gratis skabelon til en handleplan hjælper lærere, forældre og elev med at rette blikket fremad, så de sammen finder ud af, hvad næste skridt kan være.

Publiceret

Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder

ROAL blev stiftet i september 2010 og er et tværsektorielt ognationalt samråd, som består af repræsentanter for netværk,foreninger, forvaltningsinstitutioner og enkeltpersoner medinteresse for ordblindhed og andre læsevanskeligheder.

Formålet er:

  • at sikre ligeværdig deltagelse i samfundet for mennesker medordblindhed og andre læsevanskeligheder.
  • at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for målgruppenog sikre optimal udnyttelse af resurserne.
  • Delmål:
  • at være et rådgivende organ internt i samrådet og eksternt påpolitisk niveau og på forvaltningsniveau.
  • at identificere og synliggøre barrierer for ligeværdigdeltagelse i samfundet.
  • at kvalificere den offentlige debat.
  • at medvirke til at udvikle og implementere viden om ordblindhedog andre læsevanskeligheder.

Vestsjællands Aktive Ordblinde 

VAOB arbejder for at oplyse om dysleksi og dens konsekvenser forordblinde, deres pårørende og samfundet i forbindelse medskolegang, uddannelse, arbejdsmarkedet og fritid.

Foreningen yder rådgivning om dysleksi, arrangerer aktiviteterfor ordblinde, pårørende og andre med interesse for området ogmedvirker til at udvikle, påvirke og producere produkter samtydelser, der afhjælper dysleksi.

Foreningens aktiviteter finder fortrinsvis sted i Holbæk,Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner.

Temadag om ordblindhed

På en temadag tirsdag den 10. november hos UC Lillebælt i Odensesætter ROAL fokus på ordblindhed og andre læse-skrivevanskelighedergennem aktuel forskning og præsentation af dele af den nye test tiltidlig identifikation af elever i risiko for at udvikleordblindhed.

Desuden præsenteres Undervisningsministeriets pædagogiskevejledning om indsatser målrettet ordblinde elever i grundskolen.Her peges på interventioner målrettet undervisning af den enkelteelev i klassen og samarbejdet med elevens forældre samt påorganisering på skole- og kommuneniveau.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skabelonen er udviklet af et ad hoc-udvalg i Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder, ROAL. Det er sket på initiativ af Christian Bach Andersen, der er formand for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde. Han har fungeret som frivillig rådgiver og bisidder ved skolehjemsamtaler for forældre til ordblinde børn.

"Skabelonen er klart inspireret af, at jeg har siddet til mange møder, som er gået galt, fordi samtalen er endt i en diskussion om, hvem der har skylden for elevens læsevanskeligheder. Den slags konflikter forsøger vi at afhjælpe med skabelonen, som skal få lærere og forældre til at se fremad, så de sammen finder ud af, hvad næste skridt skal være. Forældrene kan ikke bare sige, at skolen ikke gør det godt nok, og skolen kan omvendt svare, at det går nok", siger Christian Bach Andersen.

Skabelonen kan tilpasses alle klassetrin

Dialogværktøjet er bygget op i flere trin. Først vurderer henholdsvis elev og forældre, hvordan det går i skolen, og hvad der kan blive bedre. Derefter følger en statusdel, hvor punkterne "omgivelsernes opbakning" og "elevstatus" udarbejdes i fællesskab, mens skolen beskriver elevens skriftsproglige færdigheder, it-kompetencer og læringsmiljø.

I næste afsnit opstilles der mål for, hvordan man kan afhjælpe og kompensere for elevens skriftsproglige vanskeligheder. Det sker med udgangspunkt i beskrivelserne i statusdelen. Til sidst aftales det, hvad der skal sættes i værk, og hvad elev, forældre, lærere, læsevejleder, skoleleder og eventuelle andre deltagere i mødet hver især har ansvar for.

Ordblinde elever kan inkluderes, når lærerne har de rette kompetencer

"Miraklet er ikke bare at give eleven en it-rygsæk. Der skal også undervisning til. Vi har ønsket at lave en handleplan, som kan hjælpe skole og forældre med at huske, hvad de skal tage højde for hos elever med læsevanskeligheder. De behøver ikke bruge hele skabelonen. De kan sagtens nøjes med at bruge dele af den, og de kan tilpasse den til elevens klassetrin", siger Christian Bach Andersen.

Med handleplanen kan skolen dokumentere sin indsats

Som formand for Vestsjællands Aktive Ordblinde har Christian Bach Andersen været involveret i sager, som har været behandlet af Klagenævnet for Specialundervisning.

"Klagenævnet lægger stor vægt på, at skole og forældre laver en handleplan sammen, men de handleplaner, jeg har set i klagesager, er ikke kommet hele vejen rundt. Der har været plads til forbedringer, og det har vi forsøgt at opfylde ved at opfatte skole, forældre og elev som et trekløver", siger han.

Handleplanen stiller samtidig skolen bedre i forhold til at kunne dokumentere den indsats, den har ydet over for eleven.

Ni ud af ti lærere savner viden om hjælpemidler til ordblinde

"Hvis eleven skifter skole, skal den nye skole ikke begynde forfra. Mange ordblinde og læsesvage elever forsætter på efterskole, og også her vil handleplanen være et dejligt papir at have med sig", siger Christian Bach Andersen.

Lærere opfordres til at give feedback på skabelonen

Skabelonen er gratis og kan hentes på ROAL's hjemmeside. Den er udviklet af Christian Bach Andersen og Annette Klint, der er læsekonsulent i Kalundborg Kommune og sidder i ROAL's styregruppe.

"Indholdet er set ud fra to menneskers verden, så det kan sagtens være, at den kan laves mere nuanceret. Derfor opfordrer vi lærere, forældre, elever, læsevejledere og andre relevante personer til at give os feedback på, hvad der kan gøres anderledes, så vi på et tidspunkt kan revidere skabelonen", siger Christian Bach Andersen.

Du finder skabelonen via linket til højre for artiklen.

Læs mere

ROAL's skabelon til handleplan

Temadag om ordblindhed

Powered by Labrador CMS