Nils Wedel

Profilbillede af Nils Wedel

Speciallærer & Uddannelsesforsker

Cand Pæd Soc Folkeskolelærer PD i Social- & Specialpædagogik Medlem Professional Development Group, Challenging Learning.

0   2

Find dit Hvorfor

Før denne sommer har dette ord altid betydet noget teknisk. Ofte har det lagt op til en operationel forklaring og i høj grad været handlingsorienteret. Det har været forbundet med en opgave, som hvem der skulle ordne køkkenet efter aftensmad og – i situationer som denne – været et forventeligt spørgsmål fra husets travle teenagere, jeg ved ikke om du genkender denne sammenhæng.

1   1

Mål i skolen

Mål, i denne sammenhæng, handler om begreber som Læringsintention, elevernes formulering af deres egne mål for læring ud fra temapræsentation af læreren. Elevernes og lærernes fælles opstilling af kriterier for mål opfyldelse, symmetrisk og asymmetrisk feedback og evaluering m.m. Jeg har i denne sammenhæng valgt at underbygge denne tilgang med Australian Institute for Teaching and School Leaderships´s materiale

0   1

Mål i Skolen Del 2: Eleven

I forlængelse af min seneste artikel i denne  artikel serie med fokus på Mål i Skolen, hvor jeg ridsede den historiske baggrund op for de formulerede Mål i Skolen og samtidig argumenterede for en placering og brug af disse mål i den rette kontekst, vil jeg i denne artikel se på, hvordan vi, ideelt set, arbejder med Mål i undervisningen, når Målene skal kunne forstås og bruges meningsfuldt af eleverne.

4   5

Mål i skolen

Målene er vigtige! Dette er måske en overraskende statement i betragtning af min formulering i denne artikel – men det er de.

0   1

Mål i den pædagogiske praksis

I denne lille artikelserie sætter jeg fokus på Mål, som styringsparadigme for skolen, i dens egenskab som offentlig organisation, der skal skabe et outcome, som samfundet ønsker, og som et værktøj, der samtidigt skal være et, som sikrer eleverne det bedst mulige udgangspunkt som lærende subjekter i et fællesskab af lærende.

0   7

Den Relationelle Skole

Denne tredje artikel om Den Relationelle Skole sætter fokus på forældrenes store rolle og betydning i det komplekse samspil mellem skolen som institution, skolens medarbejdere som individer, børnene som selvstændige subjekter, og sidst og vigtigst i denne artikel, forældrene som tryghedsskabende base og forældrene som primær personerne i børnenes liv.

0   2

Den Relationelle Skole

I Den Relationelle Skole er lærerens rolle helt central. Det Relationelle fokus er symmetrisk, som når interaktionen udspiller sig mellem den enkelte lærer og hendes ligestillede lærer- og pædagog kollegaer i teamet eller den samlede personalegruppe på skolen. Og den er asymmetrisk, når interaktionen foregår mellem læreren og den enkelte elev, en gruppe af elever eller den samlede børnegruppe.

0   1

Den Relationelle Skole

Elev-elev relationens betydning i Den Relationelle Skole Denne artikel er den første af tre, om den Relationelle Skole, som jeg tidligere har annonceret her på Folkeskolen.dk. Artiklen bygger på den opfattelse at næsten alt læring er relationel og, at stort set ingen læring foregår I et tomrum.

0   4

Den Relationelle Skole

Dette indlæg introducerer mindre artikelserie i november/december om Den Relationelle Skole

3   5

Legegrupper og Relationel ansvarlighed

I mange skoleklasser forsøger lærerne at etablere legegrupper, hvor eleverne opdeles i grupper, der så skal hjem hos hinanden, typisk med en eller to måneders mellemrum. Formålet, som jeg vil definere det i denne artikel, er at skabe og udvikle inkluderende børne- og læringsfællesskaber.

0   7

Du og Jeg Alfred

Kronik om Læringsrelationens helt grundlæggende betydning for elevernes læring og trivsel. Kronikken er skrevet i tæt dialog med Jonas Norgaard Mortensen, Institut for Relationspsykologi.

0   0

Læringsrelationens helt grundlæggende betydning

Jeg har undret mig over det manglende fokus på læringsrelation, som selvstændigt begreb, og har gjort meget for at skærpe dette fokus i mit arbejde med uddannelsesforskning gennem de sidste tre år.

5   4

Normalitet & Stigmatisering

Motivationen bag denne artikel er lang tids refleksion i forhold til hvordan vi – i skolen – møder børn og hvordan børnene reagerer, når de møder ”os” – som fællesbetegnelse for skolen, som institution og læringsarena. Motivationen er ligeledes to kommentarer til min seneste artikel: Peer Learning og elever med særlige forudsætninger udgivet på LinkedIn, Folkeskolen.dk og på Facebook den 24. februar 2017. To ”faste” debattører på Folkeskolen.dk kommenterede på min brug af begrebet Særlige forudsætninger, i den forståelse, der i litteraturen betegnes som Learning Disabilities (Vogel 2007).

4   1

Peer Learning og elever med særlige forudsætninger.

Mit fokus, i denne artikel, vil være på hvordan Peer Learning kan styrke læringsudbyttet for børn, der møder folkeskole og ungdomsuddannelse med særlige forudsætninger, som beskrevet ovenfor.

2   1

Peer Learning og Inkluderende Børne- og Læringsfællesskaber

I 2016 udgav Undervisningsministeriet en rapport om inklusionseftersynet af folkeskolen. Rapporten var udarbejdet af en arbejdsgruppe, der fortrinsvis bestod af praktikkere fra den danske folkeskole. En af de helt centrale anbefalinger fra arbejdsgruppen, som jeg herefter betegner ekspertgruppen, er at man stopper med at bruge betegnelsen inklusionsbørn og i stedet taler om inkluderende Børne. & Læringsfællesskaber.

2   0

Elevernes Selvregulerede Læring

Et aktuelt og nødvendigt afsæt i fremtidens læring ... Begrebet, Elevernes selvregulerede læring, er vigtig at have i fokus i en tid, hvor der implementeres flere og  flere strukturer i folkeskolens hverdag, der ofte kan opfattes som økonomiske og administrative styringsparadigmer, der har til formål at styrke elevernes læring og frem for alt, at gøre denne læring styr- og mål bar. Disse bestræbelser er også væsentlige, i en vis udstrækning, da vores samfund har brug for kompetente samfundsborgere i fremtiden, som det også er beskrevet i den omfangsrige litteratur, der beskriver Det 21. Århundredes færdigheder, eller som materialet benævnes i litteraturen: 21st Century Skills (Partnership for 21st Century Skills, 2008).

0   0

Peer Learning - opfølgning på tidligere artikler

I efteråret 2015, og det tidlige forår 2016, skrev jeg en række artikler, som efterfølgende har lært mig meget. De var alle resultater af min uddannelsesforskning i Peer Learning, hvilket udgjorde en del af læringen. En anden del af læringen bestod af den feedback jeg har fået, som har været overordentlig positiv, men også nysgerrig i forhold til mine kilder – primært i forbindelse med min angivelse af procentsatser....

0   2

Folkeskolens virkelighed

Jeg har flere steder oplevet, at man taler om læringsmålstyret undervisning og i samme åndedrag giver udtryk for, at man ønsker at bygge sin praksis på Professor John Hatties metasyntese Synlig Læring. I min optik er dette to meget forskellige måder at tænke mål og pædagogisk praksis på.

0   97

Specialskole & Dagbehandling

Dagbehandling er, i min forståelse, at lære barnet at indgå i større sociale sammenhænge, at kunne håndtere følelsen af afmagt, at kunne leve med en diagnose eller være i stand til at indgå i sociale fællesskaber sammen med andre elever. Dagbehandling handler derfor, i vid udstrækning om at hjælpe eleverne til at udvikle strategier, der skal gøre dem i stand til at interagere med deres omgivelser på trods af de udfordringer de møder fællesskabet med.

9   348

Inspiration og ideer er velkomne ....

When is it the right time to use Peer Learning?