Flemming Nygaard

Profilbillede af Flemming Nygaard

Konsulent for Tysklærerforeningen for Grundskolen

0   19

Et boost til læse- og sprogtilegnelsen i tysk

Blandt de receptive færdigheder spiller læsning en ikke uvæsentlig rolle for tilegnelse af et godt og relevant ordforråd. I bloggen beskrives læsefærdigheden, og der gives et bud på en række graduerede hæfter til brug i det daglige arbejde. Med lyd - som et ikke uvæsentligt supplement. Kamille fra 8. klasse giver sin vurdering af hæfterne.

1   18

Danske elever får tysk sprogdiplom

Den 29. september 2016 overrakte den Tyske Ambassades kulturattaché Sibylle Osten-Vaa “PASCH – plaketten” til Sorø Privatskole, og skolens afgangselever fra årgang 2015-2016 fik deres Deutsches Sprachdiplom.

0   22

Tysk skal fremmes

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLGF) har med baggrund i en række positive udtalelser fra regeringspolitikere og nu senest svar fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby, iværksat en underskriftsindsamling blandt Danmarks tysklærere, der gerne skal føre til, at faget bliver obligatorisk prøvefag.

0   22

Interesserer du dig for tysk og det tyske sprog?

Kan du svare ja på ovenstående er nedenstående to arrangementer sikkert noget for dig – og dine elever! Første tilbud ”Er du til tysk?” finder sted fredag den 2. september 2016 medens det næste ”Tag der deutschen Sprache” løber af stabelen 10. september 2016.

0   23

Forslag til tysk sprogstrategi

Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har med baggrund i den holdning, regeringen har givet udtryk for, hvad angår faget tysk, sammenskrevet en række udsagn fra regeringspolitikere. Det hele begyndte den 28. august 2008, hvor statsministeren udtrykte, at regeringen gerne så, at danskerne blev bedre til tysk. Der afsluttes med de sidst afgivne tilkendegivelser i juni 2016. Herpå følger TLFG op med 6 konkrete forslag til, hvorledes tyskundervisningen i grundskolen kan styrkes. Blogindlægget her er sendt til undervisningsminister Ellen Trane Nørby samt til de enkelte partiers ordførere i Folketingets Børne- og undervisningsudvalg.

0   201

Lær fremmedsprog - lynhurtigt!

Det kan lade sig gøre at lære fremmedsprog ved selvstudium, men det skader heller ikke her at følge ordsproget ”Viljen ser Vor Herre på”. Hvor der er vilje er der en vej. Hvis man arbejder ihærdigt i det daglige, opnår man også resultater. I denne artikel er det imidlertid et spørgsmål om, hvorledes man med selvdisciplin får anvisninger på, hvordan et fremmedsprog kan tilegnes. Indlægget afsluttes med konkrete anvisninger, der kan være tysklærerne en hjælp i søgning efter materiale til den daglige undervisning.

0   371

2 år med tysk fra 5. klasse

Der har nu været undervist i tysk fra 5. klasse i to år. Af færdighedsmålene fremgår det, at eleverne i fase 1 kan bruge sproget i sang, spil, leg og bevægelse - en kendsgerning, der bekræftes af nedenstående, hvor der henvises til lærerudtalelser om daglig praksis, og hvor forskning i forbindelse med tidlig fremmedsprogsundervisning eksemplificeres.

0   687

Løbende faglig opdatering – en del af det faglige løft

Blogindlægget giver et historisk rids af den problematik, de faglige foreninger har stået i med henblik på oprettelse af fagligt- pædagogiske kurser for faglærerne. Der peges endvidere på løsningsmuligheder fremadrettet.

1   751

Godt man ikke er tysklærer i Sverige! Eller …?

Lärarnas Riksförbund i Sverige har midt i april 2016 barslet med en rapport om moderne sprog. I dette indlæg kigges der nærmere på rapporten og dens konklusioner, og der gives overvejelser om, hvorledes det forholder sig for os i grundskolen i Danmark.

0   569

Som ringe i vandet!

Tysk som undervisningsfag breder sig i det sønderjyske område. Sidste år Tønder og Aabenraa. Efter sommerferien også i Sønderborg. Jeg har haft en snak med lærer og faglig vejleder ved ”Global House” i Sønderborg, Susanne Muth-Ries om, hvorledes man i Sønderborg agter at gribe de nye muligheder an.

1   671

Viljen er stor, lidenskaben ligeså…

Regeringens tysklandsstrategi har sat reaktioner i uddannelsessystemet i gang. I dette blogindlæg refereres til et tidligere indlæg ”Eine Goldgrube” og ikke mindst til en kronik af to professorer på Aarhus universitet: ”God tysklandsstrategi, men …”. Hvis regeringens strategi skal efterkommes skal det samlede tyskfaglige kompetenceniveau i Danmark hæves betragteligt i løbet af de kommende årtier. Sker det vil de investerede midler til gengæld komme mange gange ind igen, betones det.

0   668

Tysk som adgang til verden - føljeton

”Tysk som adgang til verden” har siden efteråret været diskuteret på Tyskkonferencerne på Skolekom. Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) har anmodet undervisningsministeriet om at få Forenklede Fælles Mål tilpasset, så de reelt svarer til den vejledende læseplan. I indlægget informeres om forløbet af de konkrete tiltag.

0   564

Gymnasiereform og sprogstrategi

Arbejdet med en reform af gymnasiet er forestående. Det samme er en strategi for fremmedsprog i de videregående uddannelser. I indlægget kan læses, hvorledes sprogfolk og Dansk Industri forholder sig. I samme åndedrag beskrives den forventede sprogstrategi for de videregående uddannelser.

1   498

Professionel kompetenceudvikling som efteruddannelse – hvad er det?

Tysklærerforeningen for Grundskolen har måttet aflyse et faglig-pædagogisk kursus i Tyskland. I indlægget analyseres lærernes manglende deltagelse, og et afsnit fra Per Fibæk Laursens bog ”Didaktiske Ambitioner (Alle elever med)” er med til at belyse, hvorfor lærernes deltagelse i kortere kurser er så vigtig - også for elevernes læring.

0   539

Brug af digitale medier – Mit deutsch in die Welt

På EMU.dk er der netop offentliggjort et undervisningsforløb ”Mit Deutsch in die Welt” der lægger op til træning af skriftlig kommunikation ud over klasseværelset. Materialet kan ses i forhold til læseplanen og Fælles Måls beskrivelse af brug af digitale medier til kommunikation også med henblik på kontakten til andre, der lærer og taler tysk. Tysklærerforeningen har tidligere beskrevet denne problematik over for Ellen Trane Nørby og Undervisningsministeriet, og venter stadig på et svar.

0   551

Eine Goldgrube

I begyndelsen af februar blev jeg præsenteret for tre publikationer, der nedenfor beskrives. Regeringen udgav sin ”Tysklandsstrategi”; på en foredragsaften med Lykke Friis ”Merkel die Queen aus Berlin” blev jeg opmærksom på bogen ”Hund efter Tyskland” af Lykke Friis og endelig har Den Tyske ambassade i Danmark videreformidlet den nyreviderede publikation ”Tatsachen über Deutschland”, alt i alt en guldgrube for underviseren i tysk og den tyskinteresserede i det hele taget. I artiklen belyses guldgrubens indhold.

0   944

Hvem kan? – Aalborg kan!

Da jeg var ung lærer og deltog i lands-, regions- og kommunale kurser i tysk, stødte jeg altid på kommunale fremmedsprogskonsulenter. Enhver lidt større kommune med respekt for sig selv havde en fremmedsprogskonsulent, der var koordinator og især inspirator for sproglærerne. Med lov 409 har fremmedsprogslærerne mere end nogensinde brug for en sådan støtte og inspirator. Er det en uddød race? Nej, jeg fandt Ann Katrine Stendal Rannestad i Aalborg-Nørresundby kommune. Det blev et interessant besøg.

0   489

Robotter som tysklærere

Fagre nye verden er på trapperne i Tyskland. Flygtningebørn, der skal lære tysk, forventes undervist af robotter som supplement til den daglige undervisning.

5   444

Paradoksalt, men også konsekvent - ny tysklandsstrategi

Det forekommer paradoksalt, men samtidig konsekvent og opløftende, når man læser udenrigsministeriets rapport: "Regeringens strategi for Tyskland", der blev offentliggjort den 4. februar 2016. Det paradoksale liger i, at de landsdækkende aviser i øjeblikket flyder over med overskrifter som "Det tyske sprog ligger for døden", men det er samtidig opløftende, at regeringen præciserer mulighederne for samarbejdet mellem Danmark og Tyskland.

0   1040

Alarmerende!

Tyskfagets situation på de videregående uddannelser er alarmerende, fremgår det af en artikel i Berlingske den 30.01.2016. Det er imidlertid i Folkeskolen, at kimen til tilegnelse af det tyske sprog dannes. Det er derfor vigtigt, at arbejdsbetingelserne for arbejdet med det tyske sprog her er optimale.