Blog
0   21

Tillykke til Tønder! – Tillykke til tysk!

Abonner på nyt om Tyskbloggen i dit personlige nyhedsbrev.


Tønder kommune har siden skoleåret 2015 undervist elever fra 0. klasse i tysk. For at måle effekten af den tidligere påbegyndelse af undervisningen har kommunen søgt undervisningsministeriet om dispensation til at indføre en obligatorisk mundtlig prøve, der kan dokumentere, at elevernes udbytte står mål med indsatsen. Den skriftlige prøve afvikles i overensstemmelse med ministeriets prøveplan. Tilladelsen hertil blev givet den 16. juni 2017.

I Tønder kommune har eleverne siden skoleåret 2015/1016 modtaget undervisning i tysk allerede fra børnehaveklassen. I børnehaveklassen-2. klasse er undervisningen blevet organiseret tematisk.

Undervisningen med tidlig tysk påbegyndtes i august 2015, hvor der blev undervist i tysk fra 0 - 4 klasse, og hvor 5. og 6. klasse fik tildelt en ekstra lektion.

Artiklen fortsætter under banneret

Timerne er blevet finansieret gennem den understøttende undervisning.

Skolekonsulent i Tønder kommune Lene Nørgaard Hansen oplyser, at der nu som tidligere blandt forældre og politikere er stor interesse for tysk. Lærerne er blevet briefet til den tidlige undervisning dels gennem UC-syd Sønderjylland og dels via kolleger på Global House i Sønderborg. Læseplansarbejdet med klare mål fra 0. klasse er sket med lærernes medvirken og med støtte fra UC-Sønderjylland.

En vejlederuddannelse med en undervisningsvejleder til tysk har fundet sted under UC-Sønderjyllands support - og kun Toftlund skole i Tønder Kommune har pt. ingen undervisningsvejleder i faget. Lærerne har endvidere i deres uddannelse deltaget i “Sprogcamps” 3 x 2 dage.

200 timer mere

Lene Nørgaard oplyser, at ovenstående vedrørende et øget timetal indebærer, at den elev, der startede i børnehaveklassen i skoleåret 2015/2016, ved afslutningen af sin skolegang i 9. klasse har fået over 200 timers tysk mere end elever, som følger den normale undervisning i tysk fra 5. klasse.

Det er indlysende, at kommunen på den baggrund har haft og har interesse i at følge udviklingen i elevernes faglige færdigheder i tysk med henblik på at vurdere, om indsatsen på tyskområdet står mål med det udbytte, den ekstra tildeling af timer har givet. Forståeligt nok vil kommunen gerne vide om indsats og udbytte står i et naturligt forhold til hinanden.

Skolekonsulent Lene Nørgaard Hansen oplyser, at Tønder Kommune arbejder hen imod, at kommunens elever opnår et karaktergennemsnit i tysk, som minimum er på højde med karaktergennemsnittet i engelsk.

Såfremt kommunen skulle følge de gældende bestemmelser for mundtlige prøver i udtræk, ville en sådan registrering ikke være mulig, da datagrundlaget så ville blive for spinkelt.

Ansøgning til undervisningsministeriet

Kommunen ansøgte derfor i februar undervisningsministeriet om dispensation fra de gældende bestemmelser, således at alle elever i de kommende år vil blive prøvet såvel i mundtlig som skriftlig tysk.

Der foreligger nu en positiv reaktion, idet Tønder Kommune den 16. juni 2017 får følgende svar fra Undervisningsministeriet:

 

Svar på ansøgning fra Tønder Kommune om forsøg med obligatorisk prøve i tysk udover de eksisterende 9.-klasseprøver

Undervisningsministeren kan for at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler efter folkeskolelovens § 55, stk. 1, fravige folkeskolelovens bestemmelser, bortset fra kapitel 1 om folkeskolens formål og kapitel 4 om kvalifikationskrav.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 14. februar 2017 modtaget ansøgning fra Tønder Kommune om forsøg med obligatorisk prøve i tysk (skriftlig og mundtlig) efter 9. klasse som prøver udover 9.-klasseprøverne i de år, hvor tysk ikke udtrækkes.

I medfør af folkeskolelovens § 55, stk. 1, godkender styrelsen hermed, at Tønder Kommune kan iværksætte forsøget om obligatorisk prøve i tysk på nedenfor nævnte vilkår og i den angivne periode.

Vilkår

Forsøget godkendes på vilkår om, at folkeskolelovens øvrige regler overholdes.

Der gives mulighed for at fravige folkeskolelovens § 13, stk. 10, om valgfrit tillæg til bevis og § 14 om obligatoriske prøvefag.

Det er en forudsætning for iværksættelse af forsøget, at de enkelte skolebestyrelser godkender deltagelse i dette.

Forsøgsperiode

Forsøgsgodkendelsen gives for skoleårene 2017/18, 2018/19 og 2019/20.

Forsøgsgodkendelse gives normalt kun i op til 3 år ad gangen, hvorfor det også er tilfældet her i første omgang. På baggrund af en evaluering af forsøget vil der kunne blive taget stilling til en eventuel forlængelse af dette.

Evaluering

Evalueringen af forsøget skal ske efter to skoleår, dvs. efter skoleåret 2018/2019, således at der ultimo 2019/primo 2020 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøgene, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte.

Forsøget bliver gennemført med henblik på at få mere viden om effekterne af øget timetal i tysk og effekterne af tidligere sprogstart.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil fastsætte krav til evalueringen i dialog med Tønder Kommune. Styrelsen vil lægge vægt på, at evalueringen af forsøget tilrettelægges, så der opnås så sikker viden som muligt og foreligger et solidt beslutningsgrundlag, når der ved forsøgets udløb skal tages stilling til, om erfaringer og resultater fra forsøget skal udmøntes i eksempelvis regelændringer eller fortsættelse af forsøg.

Evt. ændringer vedr. forsøget

Hvis forsøget ikke iværksættes, eller hvis der sker ændringer i det godkendte forsøg, skal Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kontaktes for at afklare ændringernes betydning for forsøget.

Orientering

Kopi af dette brev bedes sendt til skolens leder og skolebestyrelsen, så de er bekendt med vilkårene for godkendelsen af forsøget. Forældrene skal informeres om forsøget.

Se eventuelt også: uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/jun/170622-obligatorisk-proeve-i-tysk-i-toender-kommune?utm_medium=email&utm_campaign=Ugentligt%20nyhedsbrev&utm_content=Ugentligt%20nyhedsbrev+CID_1b3980ab18ec96da80dc66a4a9ab0e47&utm_source=uvmmail&utm_term=Ls%20mere

Der er grund til at glæde sig

I Tysklærerforeningen for Grundskolen (TLFG) glæder man sig over, at det er lykkedes for Tønder Kommune at få mulighed for at dokumentere, at elevernes kundskaber står mål med indsatsen.

Det vil være de fleste læsere bekendt, at TLFG i efteråret 2016 tog initiativ til en indsamling af underskrifter med henblik på en obligatorisk mundlig prøve. Underskriftsindsamlingens mål var at få ligestillet tysk med engelsk, hvad den mundtlige prøve angår, således at også mundtlig tysk bliver afsluttet med en obligatorisk prøve efter 9. klasse. Over 600 underskrifter suppleret af opfordring fra undervisningsministeriets fagkonsulenter fra 1975 – 2013 dannede grundlag for en opfordring til, at faget kunne styrkes.

Fagkonsulenterne udtrykte: ”Vi er enige med Tysklærerforeningen og regeringen i, at faget tysk skal styrkes i Danmark. Det skal primært – men selvfølgelig ikke udelukkende – ske i  folkeskolen. Det er i grundskolen, vi skaber grundlaget for tyskfagets succes – også fremadrettet i forhold til i ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Vi støtter Tysklærerforeningens synspunkt, at det i forhold til prøverne er nødvendigt at ligestille tysk med engelsk, således at mundtlig tysk bliver en obligatorisk prøve efter 9. klasse”.

Da TLFG den 3. februar i år afleverede underskrifterne til undervisningsminister Merete Riisager, understregede hun, at det for hende er vigtigt, at tysk er en succesoplevelse for eleverne i skolen. Hun understregede, at der fortsat arbejdes ud fra regeringens tysklandsstrategi, men at tyskundervisningen naturligvis skal tage afsæt i en pædagogiske praksis ude i kommunerne.

Det er så det, der er sket i Tønder. Det er TLFGs håb, at også andre kommuner vil tage initiativ til, at der bliver givet lignende muligheder. I første omgang vil det være oplagt, at Sønderborg og Aabenraa kommuner (hvor tyskundervisningen også påbegyndes tidligere end 5. klasse) vil følge trop. 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.848 andre er allerede tilmeldt