Blog
7   20

Udveksling af elever mellem Danmark og Tyskland i fagene tysk, historie og samfundsfag.

Abonner på nyt om Tyskbloggen i dit personlige nyhedsbrev.


Tyskpuljen 2: Jeg lovede at skrive om de forskellige projekter, der fik midler under Tyskpuljen. En er skolerne er Thyborøn Skole, hvor jeg selv arbejder. Skolen fik bevilget knap 300.000 kr. til elev udveksling.

Fælles rødder – to sprog – et folk.

Et historisk, kulturelt tysk-projekt for alle elever i 7., 8. og 9. klasse og overbygningens lærere på Thyborøn Skole.

Artiklen fortsætter under banneret

Puljetildeling giver skolen mulighed for at udarbejde og afprøve et nyt og anderledes tyskprojekt med fokus på elevudveksling, oplagt tværfaglighed mellem tysk, historie og samfundsfag, tysk som både mål og middel i autentisk kommunikation, historie på stedet sammen med tysk- og dansktalende berørte naboer.

 

Og hvordan er det så gået?

Vi synes selv, vi har et kanongodt projekt, men det har vist sig at være endog meget svært at finde en samarbejdsskole til projektet i Tyskland. Vores projekt er i særdeleshed omkring fælles historie i grænselandet, og derfor er Schleswig-Holstein jo mest interessant for os. Vi tænkte derfor, at det ville være en god ide af flere grunde at henvende os til danske skoler i grænselandet:

1.       Vi tænker, vi får det stærkeste samlede projekt ved at finde en dansk skole i Tyskland. Vi tror det vil give mere styrke til den historiske og samfundsmæssige del og styrke elevernes motivation for kommunikation på dansk og tysk, så de ikke bare slår over i engelsk.

2.       Samtidig er det et plus for de deltagende danske lærere, at de har en mulighed for at tale dansk. Det er kun et fåtal, der underviser i tysk – og for vores projekt skal skolen have 6-7 lærere med fra overbygningen, hvoraf kun 2 er tysklærere. Dvs. tværfagligheden mellem tysk, historie og samfundsfag kan langt nemmere komme i spil.

3.       At kunne sige til eleverne fra 7. – 9. klasse, at de kan bruge det tysk, de har og supplere med dansk vil betyde, at de ikke er bange for hverken projektet eller for en udveksling. Det giver en tryghed.

4.       Når de oplever at de kan gøre sig forståelige med lidt tysk vil den naturlige reaktion blive, at eleverne tænker at tysk er let – og det vil derfor blive motiverende for den efterfølgende tyskundervisning og i det hele taget holdning til sproget tysk.

 

Så vi skrev til Skolelederforeningen for de danske skoler i Slesvig-Holstein, om de kunne hjælpe os med vores projekt. De skrev tilbage, at de havde rigtig mange samarbejder med danske skoler, men vi ville være interessante for dem, fordi vi kunne love en del pressedækning i Danmark. Men - understregede de - de havde den holdning, at der kun skulle tales dansk på deres skoler.

Det var lidt en bet i øjet for os. Vores projekt havde jo fået penge til at styrke tysk. Vi spurgte UVM til råds, og her var ikke opbakning, medmindre vi kunne dokumentere for en stor tyskdel. Og det er jo forståeligt nok, og vi syntes, det var så ærgerligt at de danske skoler ikke ville tale tysk med os.

Så vi besluttede os at lede efter en tysk skole. I stedet. Vi havde fået en hjemmeside med skoler, der søgte samarbejdspartnere og fandt der Altes-Gymnasium i Flensburg. Så var der håb igen – men også denne gang blev det en afvisning – de havde flere samarbejder med danske skoler og ønskede ikke flere lige nu. Så der er åbenbart fuld gang i samarbejder med danske skoler syd for grænsen.

Med sådanne forespørgsler frem og tilbage går der lang tid, og nu er vi fremme ved Påske. Ingen havde regnet med, det ville blive så vanskeligt at finde en samarbejdsskole i Schleswig-Holstein. Min skoleleder var næsten ved at mene, at vi nok måtte sende pengene tilbage til UVM igen – men foreløbig søger vi håbefuldt videre.  Da det jo er Schleswig-Holstein vi prioriterer, søger vi først videre der. Konsulent for Grænseforeningen Jeppe har lovet at prøve at hjælpe os gennem deres kontakters tyske samarbejdsskoler. 

Kender du en skole i Schleswig-Holstein, der kunne tænkes at ville være med i vores projekt? Al hjælp med at finde en samarbejdsskole modtages med stor taknemmelighed.

Selve projektet, som skolen fik puljemidler til.

Baggrund for projektbeskrivelsen

Thyborøn er en fiskerby, der i høj grad lever af turisme. Mange af vores ældste elever har fritidsjobs indenfor restaurationer og museer, der betjener turisterne. Den overvejende del af vores besøgende turister kommer fra Tyskland. Vi har desuden en del seværdigheder og natur, der er præget af forholdet mellem Danmark og Tyskland historisk. Kysten bærer tydeligt præg af at være en del af Atlantvolden og i byen findes både Sea War museet (1. verdenskrig) og Kystcentret. Skolebestyrelsen vægter tysk og skolen starter tysk fra 4. klasse.

Af disse grunde er det rigtig interessant for os som skole og lokalsamfund at arbejde med den fælles historie, styrke vores kulturelle og menneskelige forståelse og sætte fokus på vores tyske sprog. Vi mener også vores skole og området har noget både sprogligt, historisk og kulturelt at kunne byde på i et samarbejde omkring elevudveksling.

Formål:

Skolen ønsker at opbygge en relation til en Tysk venskabsskole i Nordtyskland og arrangere en tur til et fællesarrangement samlet for 7., 8. og 9. klasse for de to skoler med 4 dages elevudveksling i Tyskland. Udveksling for at styrke elevernes faglige kompetencer indenfor tysk, historie og samfundsfag i det direkte møde med tysktalende elever i lokaliteter af historisk betydning for begge lande.

Skolen ønsker, der skal opstå nye venskaber mellem eleverne på tværs at klasserne og på tværs af landene, hvor eleverne knytter nye venskaber og relationer med elever, som de ikke plejer at arbejde sammen med. Vi tror, at rigtig mange af eleverne får rykket deres grænser, fordi de i de i det fysiske møde udfordres sprogligt, men også oplever, der er nogle ting, de kan, som de slet ikke havde forestillet sig, de kunne, og det giver dem selvtillid.

Eleverne skal opleve sproget tysk som vedkommende og brugbart både i forhold til at skabe forståelse og kontakt til andre jævnaldrende, og til at kommunikere om de fælles opgaver, der er med til at bygger bro til en forståelse af at vores fælles historiske rødder og kulturelle ligheder.

For at understrege det tætte naboskab mellem de to lande med de fælles rødder og en fælles fremtid ser skolen tværfagligheden mellem samfundsfag, historie og tysk som en stor styrkelse af elevernes faglige kompetencer i tysk som andet fremmedsprog, historieforståelse på lokaliteten og medborgerskab generelt i mødet med ’de andre’. Forståelse af de sproglige, de historiske og de kulturelle fælles rødder og nærværet med de tyske elever, vil være grobund for positive relationer mellem danskere og tyskere og dermed også for forholdet mellem Danmark og Tyskland.

Projektet er bevidst tværfagligt. Skolen mener, de tre fag hænger naturligt sammen i dette projekt og understøtter og udvider fagligheden i hvert enkelt fag. Den tværfaglige tilgang gør det relevant at være i området og interagere med lokal tysk befolkning på egen alder, for kun den dimension kan virkelig løfte projektet.

Sproget tysk højnes specielt, fordi det bliver vigtigt og relevant for eleverne at bruge fremmedsproget kommunikativt i deres læreproces sammen med deres tyske kammerater.

 

I forhold til Fælles mål, er der hovedvægt på: FFM 9. klasse

Tysk: Fokus er på kompetencemål Sprog og kultur:

Eleverne skal opnå en udvidet kulturforståelse og skal kunne anvende tysk i mødet med tysktalende.

Selvfølgelig er der også elementer af skriftlig kommunikation i forarbejdet mellem de danske og tyske elever, hvor de præsenterer sig selv, deres skole og deres egn og deres land, samt også elementer fra mundtlig kommunikation i selve mødet mellem eleverne og samtalen i arbejdsgrupperne, hvor det er den kommunikative tilgang, der er i højsæde.

I kulturforståelsen lægges vægt på det empatiske og fordomsfrie møde samt viden om centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande. I kulturmødet oplever eleven at kunne anvende kulturbundne udtryk i enkle dialogsituationer og at de har viden om kulturbundne udtryk og høflighedsnormer.

I forhold til Tysk som adgang til verden bruger eleverne digitale medier (etwinning.net, skype) til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i Tyskland og derfor arbejdes der også med kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst

Historie: Fokus på kompetencemål 1. Kronologi og sammenhæng – og 2. Historisk forståelse.

Eleverne skal arbejde med de historiske hændelser af betydning for Sønderjylland og Nordtyskland og dermed Danmark og Tyskland. Det vil sige kompetencemål omkring brud og kontinuitet samt det lokale, de regionale og globale for netop også at kunne arbejde med en historieforståelse med historiske scenarier og historisk bevidsthed omkring grænselandet og historiens betydning for vores nutid og vores samarbejdsrelationer frem over.

Samfundsfag: Fokus på Politik

Vi ønsker eleverne allerede fra 7. klasse stifter bekendtskab med problemstillinger hørende under kompetencemål for samfundsfag. Da grænselandets udvikling i høj grad hænger sammen med dansk politik, er det ønskeligt at have den samfundsfaglige del med også.

 

Tværfagligt projekt

Med dette stærke tværfagligt projekt, ønsker Thyborøn Skole naturligvis at få etableret et vedvarende samarbejde mellem den deltagende skole, for fortsat at styrke elevernes kompetencer i de tre fag tysk, historie og samfundsfag, så eleverne får:

en positiv holdning til tysk og dansk som midlet til kommunikation mellem danske og tyske elever - og derved motivation til større fordybelse i faget og lyst til at lære mere sprog.

forståelsen af og viden om den fælles historie i grænseområdet både politisk og historisk

kulturel forståelse, anerkendelse og venskab.

Udover de faglige mål for eleverne, mener skolen også, projektet tjener som fagligt kompetenceudvikling hos lærerne. Lærerne får nye samarbejdsrelationer og syn på historien set fra en måske anden vinkel end den sædvanlige. Desuden befinder lærerne sig midt i både historien, kulturen og det tyske sprog. Dette er en win win situation og kan kun være med at styrke elevernes kompetenceudvikling yderligere og derved profilere skolen.

Indhold:

Eleverne skal lære hinanden af kende gennem kommunikation via det tyske og danske sprog. Først ved at præsentere sig selv, egen skole og lokale egn over internet. Her bruges eTwinning platformen.

Dernæst skabe en fælles forforståelse ved at arbejde med historiske elementer. Hvordan aftales mellem lærerne. (Historie og samfundsfag og tysk)

Det er håbet, at samarbejdet bliver permanet med elevudveksling på både den tyske og den danske skole, og vi med projektet får skabt et grundlag for et fremtidigt, vedvarende samarbejde de to skoler imellem.

Skolerne skal mødes fysisk i en fælles Camp i grænselandet.  Det kan være en lejrskole eller på vores samarbejdsskole eller i andre mødelokaler. Det tilstræbes, at der kan være mulighed for privat indkvartering for elever efter ønske. Det er meningen at eleverne laver forskellige ting sammen under opholdet. I camp’en mødes alle til fælles aktiviteter. Det kan være projektfremlæggelser, madlavning, fest eller for at tage på udflugt til historiske seværdigheder i området.

Arbejdet med det tyske sprog, Det historiske indhold, arbejdsopgaver, samt sociale tiltag planlægges af de involverede lærere i projektforløbet.

Succeskriterier

At der bliver etableret et fast vedvarende skolesamarbejde med en tysk skole

At eleverne opnår en funktionel tilgang til tysk, hvor de i tillid tør går i dialog på fremmedsprog.

At eleverne får den historiske forståelse af, at selvom vi er to lande har vi meget tilfældes, vi kan samarbejde om. Hermed også at de stereotype, vi har af hinanden, blegner i de fysiske møde, hvor vi oplever, af at vi på rigtig mange måder er ens i forhold til sprog og kultur og historie.

 

Tidsplan

Forår 2017: Arbejde med at få etableret en kontakt til en samarbejdsskole i Nordtyskland.

Efterår 2017 Lærere: Et dagsmøde. Kørsel og tjenestefri for 3-4 lærere på Thyborøn Skole til at holde et møde med den tyske samarbejdsskole i Tyskland, hvor man bliver enige om indhold og form for Skolesamarbejdet, herunder indhold før, under og efter den fælles Camp.

Elever: Arbejder med præsentation af sig selv, skolen og lokalområdet og deler over internet på www.etwinning.net platformen. Her arbejder eleverne også med historieske/politiske opgaver, besluttet af de deltagende lærere på lærermødet.

Efterår 2017

Besøg i Nordtyskland. Indkvartering og arbejdsopgaver med eleverne og besøg på historiske lokaliteter ifølge beslutninger på lærermødet.. Evt. efterbearbejdning hjemme på egen skole (afhængig af det planlagte forløb) Projektet evalueres og profileres.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Tysk og fransknetværket er for alle, der underviser i eller interesserer sig for fagene. I samarbejde med Sproglærerforeningen, Tysklærerforeningen og Fransklærerforeningen.

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.859 andre er allerede tilmeldt